Νέες προσλήψεις στην αστυνομία με 8μηνες συμβάσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔30/10/2019 - 16:52 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Τμήμα Δοκίμων Κομοτηνής της αστυνομιας που εδρεύει στο Δήμο Κομοτηνής, ύστερα από την υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.10/οικ.17495 από 25-04-2019 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:33/2006,

τις υπ’ αριθμ.1674/19/1207732 από 06-06-2019 και 1674/19/1789749 από 29-08-2019 Διαταγές της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, την υπ’ αριθμ. 1728/19/1291167 από 18-06-2019 Διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. και το υπ’ αριθμ. 18001/2019//1/2019 από 03-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Ανακοινώσεων Έκτακτου & Εποχικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Προκηρύξεων/Γενική Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού/Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοίνωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄) και του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄) για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο ως ακολούθως:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso