Στα 396, 67 ευρώ ανέρχεται ο μέσος μισθός στη μερική απασχόληση με το ημερομίσθιο να φτάνει τα 23,84 ευρώ, ενώ για τους ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων ο μέσος μισθός είναι 1.181,73 ευρώ με μέσο ημερομίσθιο τα 51,61 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στο ΙΚΑ για τον Απρίλιο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Τα βασικά στοιχεία της μηνιαίας απασχόλησης έχουν, ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,98 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,11 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,68.

Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,28 ευρώ και ο μέσος μισθός 564,71 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,88% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,32%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,71% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 95,62%.

Επιχειρήσεις – Ασφαλισμένοι

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 229.138 κοινές επιχειρήσεις και 10.381 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.876.057, εκ των οποίων 1.841.167 σε κοινές επιχειρήσεις και 34.890 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,52% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,66% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,34%, ενώ με μερική απασχόληση το 43,97%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,26% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 54,35% έως 39 ετών.

Επίσης, 73,25% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 73,34% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 68,06%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 16,89% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 16,66% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 28,85%. Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 89,82% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,99% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,19% χώρας εκτός Ε.Ε.

Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 90,45% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,98% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,57% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 56,40%, 2,87% και 40,73%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,55% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 8,61% των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 53,65% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 56,39% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,35%, και της Ρουμανίας με 4,96%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,41%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,93% και ρουμανικής με 8,13%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,45% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 15,21% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,83% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Το 21,89% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,52% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 13,37% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Το 32,48% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 15,55% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 14,09% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 31,13% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 17,49% στις «Κατασκευές» και 16,78% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων), 26,35% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 22,90% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 22,90% στο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 28,31% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,24% των ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 20,16% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 15,21% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 13,17% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 13,83% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 22,85%.

Το 27,28% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 21,99% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,54% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Το 32,51% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,86% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 17,04% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (47,84%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 27,19% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,07% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες».

Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων), 43,05% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 25,08% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,55% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Σύγκριση βασικών μεγεθών Απριλίου – Μαρτίου

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,14%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,36% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,08%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 11,07%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,49%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,07% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,42%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,44% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,24%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,91% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,17%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών Απριλίου – Απριλίου

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,62%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,52% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,52%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 5,09%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,57%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,59%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,32% σε 46,48%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,86%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,64%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,03%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,97% και στο σύνολο κατά 2,04%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,86% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,56%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 1,70%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 2,49%.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ