Σε νέα ταλαιπωρία θα μπουν οι που είδαν τις περιουσίες του να καταστρέφονται στις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου, καθώς η εφορία τους έστειλε τα εκκαθαριστικά του για ακίνητα που έχουν γίνει στάχτη.

Υπενθυμίζεται πως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που είχε εκδοθεί για την αρωγή και την υποστήριξη των πυρόπληκτων τους εξαιρούσε από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ.

 

Η συγκεκριμένη ΠΝΠ ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού».

Ωστόσο, αν και τα ακίνητα των πυρόπληκτων δηλώθηκαν στις αρχές δεν κατέστη δυνατή η εξαίρεση τους από τη βάση δεδομένων τους Taxis και έτσι έτρεξε και για αυτά η εκκαθάριση του και βεβαιώθηκε ο αντίστοιχος φόρος.

 

Πλέον οι πυρόπληκτοι δεν έχουν άλλη επιλογή για να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ παρά να επισκεφτούν την εφορία τους.

Η διαδικασία που έχει ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προβλέπει πως αρμόδιος για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο προϊστάμενος της εφορίας όπου εκδίδεται το εκκαθαριστικό κάθε έτους. Για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον προϊστάμενο της εφορίας, η οποία επέχει θέση δήλωσης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

Εφόσον η αίτηση θα γίνει αποδεκτή από τον προϊστάμενο της εφορίας θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ το οποίο και θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται ο φορολογούμενος.