Εγκύκλιο με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2021-22 στην των ΕΠΑΛ απέστειλε το υπουργείο παιδείας.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Οι προσφερόμενες ειδικότητες του – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2021-2022, είναι οι εξής:

1. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
3. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
4. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (logistics)
5. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
7. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
8. Αργυροχρυσοχοΐας
9. Γραφικών Τεχνών
10. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
11. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
12. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
13.Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιών
14. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
15. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
16. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
17. Τεχνικός Οχημάτων
18. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
20. Αισθητικής Τέχνης
21. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
22. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
23. Βοηθός Νοσηλευτή
24. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
25. Βοηθός Φαρμακείου
26. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
27. Κομμωτικής Τέχνης
28. Τεχνικός ζυθοποιίας

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας

Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας Ειδικότερα, το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων () απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μήνες και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και παράλληλα «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 32 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες ισομερώς σε τέσσερις ημέρες, το οποίο αναλαμβάνει να παράσχει ο εργοδότης στον μαθητευόμενο.

Η μαθητεία ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 203 ωρών εργαστηριακού μαθήματος και 156 ημερών παρουσίας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος. Το Πρόγραμμα βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης της εκάστοτε ειδικότητας. Σημειώνεται ότι για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας εξακολουθούν να ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα με το ν. 4186/2013 μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 (Α ́ 254). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών ορίζονται με σύμβαση η οποία υπογράφεται από τον εργοδότη και τον μαθητευόμενο και θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας επιδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευόμενων. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται σε ποσοστό 95% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο». Από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης αναφέρεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Επιδότησης Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας ή απουσίας όπως αυτές ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν επιβαρύνεται με την καταβολή δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα, εκπαιδευτή αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων. Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα:

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν εργαζόμενο, μπορούν να δέχονται ένα (1) μαθητευόμενο.

2. Οι εργοδότες που απασχολούν 1-10 άτομα μπορούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας που αντιστοιχούν στο 25% (1-2 άτομα) των εργαζόμενων εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα για εργοδότες που απασχολούν 1-5 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ για εργοδότες που απασχολούν από 6-10 άτομα το αποτέλεσμα της ποσόστωσης στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

3. Οι εργοδότες που απασχολούν από 10 και πάνω εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.

4. Οι εργοδότες που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας ανά υποκατάστημα με ανώτατο όριο τα 40 άτομα σε κάθε περίπτωση, αν ο αριθμός που προκύπτει από την ποσόστωση είναι μεγαλύτερος. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δεν διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων. Η αποτύπωση των θέσεων μαθητείας που επιθυμείτε να προσφέρετε θα γίνεται με ρητή αναφορά στην αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού σας.

Για την περίοδο 2021-2022, οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας θα δηλωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας . Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/7/2021 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 03/09/2021 και ώρα 23:59 στον παραπάνω ηλεκτρονικό ιστότοπο όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας». Συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2021-2022. Σε κάθε περίπτωση η ορθή υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας απαιτεί την εφαρμογή συνολικά του νομικού πλαισίου που καλύπτει το πρόγραμμα. Το νομικό πλαίσιο θα αναρτάται σταδιακά στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (https://e- mathiteia.minedu.gov.gr/) Για το ανωτέρω νομικό πλαίσιο θα ενημερωθείτε λεπτομερώς πριν την έναρξή του Προγράμματος.

Σημαντικές επισημάνσεις:

  • Για την ομαλή έναρξη και απρόσκοπτη συνέχεια και ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκαιρη δέσμευση (με ΑΔΑ) των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποζημίωση των μαθητευομένων. Σε άλλη περίπτωση οι φορείς δεν θα καταχωρούνται στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση.
  • Στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης μαθητείας με πρόβλεψη περισσοτέρων του ενός έτους για συμμετοχή στα προγράμματα μαθητείας απαιτείται η εκ νέου αποστολή απόφασης στην επόμενη φάση υλοποίησης με έγκαιρη δέσμευση (με ΑΔΑ) των κονδυλίων που απαιτούνται για την αποζημίωση των μαθητευομένων για την περίοδο 2021-2022.
  • Οι αποφάσεις φορέων του Δημοσίου που δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και δεν περιέχουν ΑΔΑ δεν δύναται να καταχωριστούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας και ως εκ τούτου δεν θα περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022.