Η σχετική απόφαση, που παρουσιάζει σήμερα το «Έθνος της Κυριακής», είναι έτοιμη και υπογράφεται μέσα στην εβδομάδα από τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και τον υφυπουργό Οικονομικών, Γιώργο Μαυραγάνη… Με τον τρόπο αυτόν δίνεται λύση σε μια χρονίζουσα κατάσταση που στερούσε έσοδα από τα ταμεία και δημιουργούσε προβλήματα σε επιχειρηματίες που περίμεναν την επιστροφή του ΦΠΑ για να τακτοποιήσουν άλλες οφειλές τους (στα ασφαλιστικά ταμεία).

Η υπουργική απόφαση αποτελείται από δύο άρθρα:
Στο πρώτο άρθρο καταγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού των ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή Φόρου Εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του ν.4174/2013 και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Για τον συμψηφισμό ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• Το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ το ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τους αριθμούς φορολογικού μητρώου φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία έχει εκδοθεί εκκαθαρισμένο ατομικό φύλλο έκπτωσης.

• Η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις και αποστέλλει στο υπουργείο Οικονομικών, ηλεκτρονικό αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα για κάθε αριθμό φορολογικού μητρώου ασφαλισμένων ανεξαρτήτως υπαγωγής σε καθεστώς τμηματικής καταβολής οφειλών ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τους μη έχοντες οφειλή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

• Για τις περιπτώσεις χρεωστικού υπολοίπου ενημερώνονται οι ΔΟΥ οι οποίες προβαίνουν σε παρακράτηση του συνόλου της επιστροφής και μέχρι το ύψος των οφειλών.

• Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους του ενός Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η παρακράτηση διενεργείται αναλογικά και μέχρι του ύψους των συνολικών οφειλών.

Στο δεύτερο άρθρο γίνεται αναφορά στην απόδοση παρακρατούμενων ποσών και στη διαδικασία ενημέρωσης οφειλετών. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

• Το υπουργείο Οικονομικών αποδίδει αμελητί τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικείων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και αποστέλλει στις κεντρικές διευθύνσεις οικονομικού, ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά ανά αριθμό φορολογικού μητρώου ασφαλισμένου.

• Στη συνέχεια οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των μητρώων των οφειλετών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους τελευταίους. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα σε μία σειρά διατάξεις (ΠΟΛ, 1067/3 04/2013).

tro-ma-ktiko