: Η σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας αναμένεται να οδηγήσει σε ανάκαμψη της ροπής προς κατανάλωση και σχετική επιβράδυνση της ροπής προς αποταμίευση, επιδρώντας ανασχετικά στην αύξηση των καταθέσεων.

Όταν ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επανέλθει στο κανονικό, τότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα πως η οικονομία έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Μέχρι να γίνει αυτό οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται.

Στη δωδεκάμηνη περίοδο από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο του 2020, οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά 21,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11,5 δισ. ευρώ προέρχονται από νοικοκυριά.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις ενισχύθηκαν την περίοδο Δεκεμβρίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 κατά 4,2 δισ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων κατέγραψε υψηλό δωδεκαετίας αγγίζοντας το 15% την ίδια περίοδο.

Στο τρίμηνο Δεκεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 η καθαρή εισροή που καταγράφηκε οφείλεται αποκλειστικά στα νοικοκυριά, με αύξηση ύψους 4,4 δισ. ευρώ, ενώ οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν οριακή εκροή κατά 0,2 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως από τον Αύγουστο του 2015 έως το Φεβρουάριο του 2021 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν αυξηθεί κατά 49,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 49 δισ. ευρώ προήλθαν από νοικοκυριά και 0,4 δισ. από επιχειρήσεις.

Έτσι, οι σωρευτικές εκροές καταθέσεων της περιόδου Δεκεμβρίου 2014-Ιουλίου 2015 κατά 44,4 δισ. έχουν πλέον υπεραντισταθμιστεί κατά 5 δισ. ευρώ!

Για το υπόλοιπο του 2021 αναμένεται επιβράδυνση της θετικής τάσης στις ιδιωτικές καταθέσεις στα νοικοκυριά, σε ακολουθία με την παρατηρούμενη επιβράδυνση για τις επιχειρήσεις.