Εντός της ημέρας αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ο πίνακας με τα οριστικά για το πρόγραμμα στους 274 δήμους.

Αυτό υποστήριξε, με δηλώσεις της, η Διοικήτρια του οργανισμού κ. Καραμεσίνη.

Μετά την ανάρτηση των οριστικών του για τις 24.451 θέσεις κοινωφελούς εργασίας πλήρους απασχόλησης στους 274 δήμους θα ακολουθήσει η διαδικασία της τοποθέτησης των υπαλλήλων στους δήμους με την υπογραφή οκτάμηνων συμβάσεων.

[irp posts=”110916″ name=”ΟΑΕΔ: «Επίδομα εργασίας» από 200 ευρώ για 10.000 άνεργους”]

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην προκήρυξη τα βήματα είναι τα εξής:

Πρώτο Βήμα: Μετά την ανάρτηση του , οι αρμόδιοι υ̟πάλληλοι των ΚΠΑ2, ό̟που είναι εγγεγραμμένοι οι άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους, ̟που έχουν ε̟πιλεγεί ̟προς τοποθέτηση εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε ̟πρόσφορο μέσο ό̟πως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη ̟πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική ε̟πικοινωνία, προκειμένου να υ̟ποδειχθούν στους Ε̟πιβλέ̟ποντες Φορείς, δηλαδή τους δήμους.

Δεύτερο Βήμα: Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι ̟προσέρχονται στην αρμόδια Υ̟πηρεσία (ΚΠΑ2), ό̟που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός ̟προθεσμίας ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και ̟παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα ̟προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Τρίτο Βήμα: Οι ωφελούμενοι, προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα στον ο̟ποίο θα α̟πασχοληθούν, εντός ̟πέντε (5) εργάσιμων ημερών α̟πό την ημερομηνία υ̟πόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος α̟πό το ΚΠΑ2». Για την α̟ποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, αναφέρεται στην προκήρυξη «θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υ̟ποδειχθέντων ημερησίως στους Ε̟πιβλέποντες Φορείς και οι Ε̟πιβλέποντες Φορείς θα α̟ποστέλλουν κατάσταση των υ̟ποδειχθέντων, ̟που εμφανίστηκαν ενώ̟πιόν τους ̟προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

[irp posts=”110144″ name=”ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού”]

Τέταρτο Βήμα: Ο Ε̟πιβλέ̟πων Φορέας υ̟ποχρεούται να ̟προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, σύμφωνα με το ̟παρόν Κεφάλαιο της ̟παρούσας, εντός ̟προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών α̟πό τη λήξη της ̟προθεσμίας των ̟πέντε (5) ημερών για την ̟προσέλευση των ωφελουμένων, ̟που έχουν υποδειχθεί. Σημειωτέον ότι η τοποθέτηση των ωφελουμένων δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο των τριάντα ημερών.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα ΟΑΕΔ