Έρχονται από το ΝΕΟ έτος αυξήσεις στον των υπαλλήλων. Επίσης, κατατέθηκε η τροπολογίκα για το που ορίζει ποιοί είναι οι δικαιούχοι . Όλα αυτά υπό τη σκιά του νέου γύρου ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αυξήσεις θα γίνουν σε βασικά προϊόντα διατροφής, ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Τι θα ισχύσει με τον κατώτατο μισθό από το 2022

Από 1η Ιανουαρίου, έχει ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί η αύξηση 2% στον κατώτατο μισθό και στα επιδόματα, οπότε θα διαμορφωθεί στα 663 ευρώ.

H τμηματική αύξηση 2% συν 3% ανά εξάμηνο είναι το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα για το 2022.

Το τελικό ποσοστό αύξησης και ο χρόνος εφαρμογής του μέτρου θα εξαρτηθούν από την ανάπτυξη, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό αλλά και την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ανάλογα με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, θα εξεταστεί αν το 5% θα αποτελέσει σωρευτική αύξηση (δηλαδή 2%+ 3%) το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αντίστοιχα ή αν ο κατώτατος μισθός μετά το καλοκαίρι θα αυξηθεί συνολικά πάνω από 5%.

Με την αύξηση 2% συν 3% ο κατώτατος μισθός θα φθάσει στα 663 ευρώ τον Ιανουάριο 2022 και στα 682,5 ευρώ το β’ εξάμηνο του έτους. Επιπροσθέτως, θα οδηγήσει σε μισθούς έως 750,7 ευρώ με μία τριετία, έως 819 ευρώ με δύο τριετίες και έως 887,2 ευρώ με τρεις τριετίες.

Πόσο αυξάνεται από 01/01/2022

Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί έως και 195 ευρώ για τους έμπειρους υπαλλήλους με πολλές τριετίες από την 1/1/2022.
Ο νέος κατώτατος μισθός ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας (με τα έως τώρα δεδομένα)

Για μισθωτό με προϋπηρεσία από 0 έως 3 χρόνια διαμορφώνεται σε 663 ευρώ.
Για μισθωτό με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια διαμορφώνεται σε 729,3 ευρώ.
Για μισθωτό με προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια διαμορφώνεται σε 795.6 ευρώ και
Για μισθωτό με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών διαμορφώνεται σε 861,9 ευρώ

Κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο στην Ελλάδα – Οι αλλαγές από 01/01/2022

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, από τις έμμεσες αυξήσεις που θα προκύψουν το 2022 από τη μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, σε συνδυασμό με την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης οι εργαζόμενοι με μεικτό μισθό της τάξεως των 700 έως 2.000 ευρώ θα έχουν όφελος από 160 έως 691 ευρώ ετησίως.

Επίσης η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει τα επιδόματα του ΟΑΕΔ με το σημαντικότερο το επίδομα ανεργίας που θα αυξηθεί κατά 9 ευρώ.

Κοινωνικό μέρισμα: Τι ορίζει η τροπολογία

Κατατέθηκε απόψε στη Βουλή η τροπολογία για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων κατά το έτος 2021 και την προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες για τον μήνα Δεκέμβριο 2021.

Ολόκληρη η τροπολογία για το Μέρισμα

Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων κατά το έτος 2021

Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 λαμβάνουν:

(α) οριστική ή προσωρινή Κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

(γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (θ-ΕΦΚΑ),

(δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της Παρ. 1 χορηγείται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες διακόσια (7.200) ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400) ευρώ. Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, Θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου συμβίωσης.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον ν. 4172/2013 (Α’167), τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) και έχουν υποβάλλει δήλωση Φορολογίας εισοδήματος, για το Φορολογικό έτος 2020 ως Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού έτους 2020. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον – ΕΦΚΑ και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον – ΕΦΚΑ.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:

α. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

β. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος:

(βα) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων.

(ββ) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο Φορολογικές δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών στις δύο Φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων και ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει σε σχέση με τον έτερο σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

γ. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση Φορολογίας εισοδήματος αλλά δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η προσαύξηση των πενήντα (50) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που αναγράφεται στον πίνακα 8.1. της δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος, καθώς και για καθένα από τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη που βαρύνουν τον δικαιούχο και αναγράφονται στον πίνακα 8.2. της δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος.

Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2021.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. Ι είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή Τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

α. Ο θ-ΕΦΚΑ αποστέλλει στην ΛΑΔΕ αρχείο με τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜ ΚΑ) του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων των παρ. Ια έως Ιγ.

β. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών (Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) αποστέλλει στην ΑΑΔΕ αρχείο με τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών της παρ. Ιδ.

Η ΛΑΔΕ, κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέντων σύμφωνα με την παρ. ό στοιχείων, με τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα:

α. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2, καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3 και παράγει αρχείο με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

β. χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καθώς και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών, τον ΑΦΜ του συζύγου ή του μέλους συμφώνου συμβίωσης που επίσης είναι δικαιούχος και το ύψος της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Μετά τη λήψη του αρχείου από την ΛΑΔΕ, ο -ΕΦΚΑ και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν στην καταβολή του τελικού ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται από τον -ΕΦΚΑ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μη συρροής Κατά την εφαρμογή του επόμενου άρθρου.

Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον Κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. Ι βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον -ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς, μετά από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους δικαιούχους της περ. 5’ της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 2

Προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες για τον μήνα Δεκέμβριο 2021

Ι. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, όπως αυτές προβλέπονται στην περ. ε’ της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30), προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας από τις προνοιακές παροχές του προηγούμενου εδαφίου. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται κατά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του Δεκεμβρίου 2021.

Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και α) οι δικαιούχοι καταβολής των ανωτέρω προνοιακών παροχών δυνάμει της υπ’ αρ. 94649/24.11.2021 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (8’ 5481), β) τα άτομα με αναπηρία που Θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού και γ) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α’ 85).

Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας παραγράψου πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128) και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή Θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους τον Δεκέμβριο 2021 κατά την τακτική καταβολή της σύνταξης και του επιδόματος.

Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας παραγράφου πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του προηγούμενου άρθρου.

Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 1 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προσαύξησης της παρ. 2, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.

Έρχεται σοκ με την – Νέες ανατιμήσεις

Μέσα στις επόμενες ημέρες η αγορά περιμένει νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν μεσοσταθμικά στο 15%

Νέες ανατιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν μεσοσταθμικά στο 15% μέσα στις επόμενες ημέρες, περιμένει η αγορά. Το παραπάνω έρχεται να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας των εκρηκτικών αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων, σύμφωνα με την Αυγή.

 

Αυξήσεις φωτιά

Αναφορικά με την έκρηξη των τιμών του Οκτωβρίου, όταν για πρώτη φορά μετά από 126 μήνες ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,4%, ήρθαν σε απόγνωση χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να ροκανίζονται δίχως να «καίγεται» η κυβέρνηση να τα υπερασπιστεί, αφού το ενδεχόμενο αυτό το συναρτά με τον δημοσιονομικό χώρο.

Η ευθύνη αποδίδεται σ το εκρηκτικό κοκτέιλ ανατιμήσεων, με πιο εντυπωσιακή το +132% στην τιμή του φυσικού αερίου, και στις μεγάλες ανατιμήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης με 45,9%, καύσιμα με 22,3%, ελαιόλαδο με 22%, αρνί και κατσίκι με 16,3%. Εξίσου μεγάλη είναι η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα (18,9%), ενώ στα αεροπορικά εισιτήρια η ανατίμηση έφθασε το 30%.

Νέος γύρος ανατιμήσεων

Αυτό το τσουνάμι ανατιμήσεων είναι μόνο η αρχή, όπως εκτιμούν παράγοντες της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου προσδιορίζοντας την αποκλιμάκωση στα προ πανδημίας επίπεδα στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2022. Προειδοποιούν ότι το σύνολο των αυξήσεων σε ρεύμα, μεταφορές και πρώτες ύλες δεν έχει ακόμη περάσει στην τελική τιμή των προϊόντων. Μάλιστα, βιομηχανίες έχουν ζητήσει σε κάποια είδη λιανικές ανατιμήσεις από 10% έως και 30% ,με μέρος μόνο αυτών να έχει περάσει στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυξήσεις που θα φτάσουν μεσοσταθμικά στο 15% αναμένονται μέχρι τα Χριστούγεννα σε μια σειρά βασικών προϊόντων διατροφής, όπως ξηροί καρποί και κατεψυγμένα λαχανικά, που ενδέχεται για κάποιες μάρκες να υπερβούν το 25% και το 20% αντίστοιχα, απορρυπαντικά, κατεψυγμένα ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, δημητριακά, ρύζι, φακές και άλλα, ενώ μικρότερες ανατιμήσεις, μεταξύ 5% και 10%, αναμένεται να καταγράψουν μαρμελάδες, αλεύρι, ζάχαρη, και σε μικρότερα ποσοστά, αλλά πάντως με ανοδική τάση, καφές, φρυγανιές, μπισκότα, λοιπά (εκτός του ελαιόλαδου) βρώσιμα έλαια και κατεψυγμένα τρόφιμα.

Παράλληλα, η μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (συνολική χονδρεμπορική) βάσει των εκτιμήσεων του ΑΔΜΗΕ φτάνει στα 147,214 ευρώ/Mwh τον Σεπτέμβριο και στα 221,219 ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται ακόμα υψηλότερη, όταν η αντίστοιχη τιμή για όλο το 2020 ήταν 58,099 ευρώ/MWh.

Σημειώνεται ότι ο Νοέμβριος αναμένεται χειρότερος, αφού μόνο η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς επόμενης ημέρας διαμορφώνεται ήδη μεσοσταθμικά στα 226,07 ευρώ/MWh, όταν τον Οκτώβριο ήταν 198,32 ευρώ και τον Σεπτέμβριο 134,73 ευρώ.

Άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, με τιμή αυξημένη κατά 45,36% σε σχέση με πέρσι ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Συγκεκριμένα, στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε πρεμιέρα με μέση πανελλαδική τιμή 1,160, όταν η αντίστοιχη πρώτη περσινή τιμή ήταν στα 0,798 ευρώ/λίτρο, χωρίς να αναφερθούμε καν σε περιοχές ορεινές ή νησιωτικές, όπου οι τιμές ξεπερνούν το 1,2 – 1,3 ευρώ/λίτρο.

Από κοντά και οι τιμές στα καύσιμα κίνησης έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο, που ανέρχεται μέσα σε έναν χρόνο (σύγκριση τιμών 21.11.2021-21.11.2020) σε 33,7% στο diesel και σε 24,57% στην αμόλυβδη βενζίνη.

Τεράστια ανησυχία όμως αποτελούν για τους καταναλωτές και οι λιανικές τιμές του φυσικού αερίου, με αυξήσεις πάνω από 100%, καθώς διαμορφώνονται από 15-20 ευρώ/μεγαβατώρα πέρσι σε τουλάχιστον 40-50 ευρώ φέτος.