Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι συμβάσεις μαθητείας δομών και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Tι αναφέρει το ΦΕΚ

Με την υπ. αριθμ. ΦΒ1/133712/Κ3/21 – ΦΕΚ-4937 Β/25-10-21 – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του ΥΠΑΙΘ κου Γ. Βούτσινου, έχουμε τον καθορισμό του τύπου και του βασικού περιεχομένου της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Καθορίζεται ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της Σύμβασης Μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με τα συνημμένα: Α) Υπόδειγμα 1 για συμβάσεις μαθητείας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους καθώς και Β) Υπόδειγμα 2 για συμβάσεις μαθητείας για μη συγχρηματοδοτούμενα έργα.