Δεν συμψηφίζεται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας με την προσωπική διαφορά”, απαντά στην ΠΟΕ ΟΤΑ το Υπουργείο Οικονομικών.

Τονίζει δε ότι, κατά την πρώτη κατάταξη δημοσίων – δημοτικών υπαλλήλων, η τυχόν αύξηση του βασικού μισθού δεν συμψηφίζεται με την τυχόν καταβαλλόμενη υπερβάλλουσα μείωση του άρθρου 29 του ν.4024/2011 και συνεπώς, στην περίπτωση της αύξησης του βασικού μισθού, δεν θα επηρεαστεί για όλο το χρονικό διάστημα της σταδιακής χορήγησης αυτής, το ποσό της τυχόν καταβαλλόμενης υπερβάλλουσας μείωσης του ίδιου άρθρου και νόμου.

Μάλιστα το ΥΠ.ΟΙΚ. επισημαίνει πως, στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.

Η ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την ψήφιση του Ν.4483/2017, όπου με το άρθρο 98 χορηγήθηκε το επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας σε νέες κατηγορίες εργαζομένων, υποβάλλονται στην Ομοσπονδία από τους Συλλόγους-Μέλη της πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν, με την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους εργαζόμενους το ποσό αυτό συμψηφίζεται με την καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά του Ν.4354/2015.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:2/20865/ΔΕΠ/22-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που συνημμένα σας στέλνουμε εκ νέου (είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poeota.gr στο link: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ) και που απαντά στο σχετικό ερώτημα, αναφέρει:

«Τέλος στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λογω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά ΔΕΝ συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.»

Κατόπιν όλων των πιο πάνω καλείστε όπως κοινοποιήσετε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σας και να απαιτήσετε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή του. Σε διαφορετική περίπτωση να ενημερώσετε την Ομοσπονδία προκειμένου να παρέμβει στα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Οικονομικών) για την οριστική επίλυση του προβλήματος.