Υπερωρίες στο Υπουργείο Παιδείας και για τους μόνιμους διορισμούς

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔23/04/2019 - 09:01 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Έγκριση απασχόλησης των υπαλλήλων των Γενικών Γραμματειών του (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει. β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) του πδ.18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του πδ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». στ) του πδ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) του αρ. 8 της αριθμ 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 662 Β’) (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΗ-ΒΑΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του αρ. 4 και της παρ. 1 α του αρ. 31 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 A’ ), όπως ισχύει». 2. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/31029/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄)». 3. Τις αριθμ. πρωτ. 47612/Β3/28-3-2019 (ΑΔΑ:6ΤΕ44653ΠΣ-9Ι1), 47385/Β3/28-3-2019 (ΑΔΑ:6Π344653ΠΣ-ΘΕ0), 47570/Β3/28-3-2019(ΑΔΑ:ΩΑΣΔ4653ΠΣ-Ι0Ξ) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τη με αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/147/50398/Β1/02-4-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται κυρίως από: -την ανάγκη το προσωπικό που έχει διατεθεί στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων γραφείων, – την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ & ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), -την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, -την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, -την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ, -τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες, -την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ, -την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, -την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, -την καταβολή αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών λόγω συνταξιοδότησης, -την ανάγκη υποστήριξης του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, -την υλοποίηση εκκρεμών μετατάξεων εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ και αντίστοιχη τοποθέτησή τους στις οργανικές μονάδες, -την εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019, -την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια– αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες διατάξεις», -την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της αξιολογικής περιόδου 2018, -την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες φύλαξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., -την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., -την ανάγκη ολοκλήρωσης ειδικών δράσεων (υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικά υλικά και Ανοιχτή καινοτομία στον πολιτισμό) και την προκήρυξη νέων δράσεων (Κέντρα Ικανοτήτων και Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής), -την ανάγκη συνέχισης της διαδικασίας ένταξης των έργων των μεταδιδακτόρων ερευνητών και των ελέγχων των εκθέσεων της προκήρυξης των υποψηφίων διδακτόρων του ΕΛΙΔΕΚ, -την ανάγκη διοργάνωσης διεθνών συναντήσεων, Μικτών Διακρατικών Επιτροπών, σεμιναρίων, ημερίδων, εντάξεων, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων διεθνούς συνεργασίας την τρέχουσα περίοδο, -την ανάγκη ανασχεδιασμού της διεύρυνσης του εθνικού προγράμματος «Τριπτόλεμος», -την ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία σε Καταστήματα Κράτησης».

Αποφασίζουμε την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 30-6-2019 ως ακολούθως: α) για 1013 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΠΕΘ. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του ΥΠΠΕΘ και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία.

β) για 87 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο. γ) για 11 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 326.200,00 και συγκεκριμένα: α) τις 290.000 € (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-201, οικ.έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. β) τις 28.200,00 € (εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-203, οικ.έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. γ) τις 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-205, οικ.έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso