Έρχεται το στεγαστικό , που προβλέπει την αγορά 10.000 σπιτιών από νέους ηλικίας 24 ως 39 ετών, με .

Σύμφωνα με το insider, εντός του Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και σταδιακά η έγκριση από τις τράπεζες. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) στην οποία θα πιστώνεται η συμμετοχή της ΔΥΠΑ και στη συνέχεια το ποσό θα κατατίθεται στην τράπεζα που θα δίνει το δάνειο.

Οι νέοι θα πληρώνουν τόκο μόνον για το ¼ του δανείου που θα προέρχεται από τράπεζες, ενώ για τα ¾ που θα προέρχονται από τα κεφάλαια της ΔΥΠΑ ο τόκος είναι μηδενικός. Οι τρίτεκνοι θα έχουν εξ ολοκλήρου άτοκο δάνειο.

Αν για παράδειγμα το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου είναι σήμερα στο 4,5%, με το πρόγραμμα για τους νέους πέφτει στο 1,12% και γιαν ζευγάρια τρίτεκνων στο 0%. Ωστόσο, αν καταστούν λήξιπρόθεσμες 3 δόσεις, η επιδότηση χάνεται και το δάνειο πρέπει να ρυθμιστεί ή οι δικαιούχοι να πληρώσουν το σύνολο του οφειλόμενου ληξιπρόθεσμου ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ και αφορά άτομα ηλικίας 25-39 ετών που δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.
Οι προϋποθέσεις

Οι εισοδηματικές προϋποθέσεις χορήγησης των χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων σε νέους ή νέα ζευγάρια 25-39 ετών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου», είναι ίδιες με εκείνες που ορίζονται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά είναι οι εξής:

– να διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα όχι μικρότερο 10.000 ευρώ και όχι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, αντιστοιχεί στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

– να μην διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Το ανώτατο όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 24.000 ευρώ για το έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί. Προτεραιότητα εξετάζεται να δοθεί στα νέα ζευγάρια που είναι ήδη γονείς (με ένα ή περισσότερα παιδιά), έναντι εκείνων που δεν έχουν οικογένεια, ή είναι ελεύθεροι.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ για τους όρους του δανείου προβλέπονται τα εξής:

Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή.
Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.

Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα τριάντα έτη.
Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου (το υπόλοιπο καλύπτεται από τον αγοραστή).
Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ. Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες (θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι τα 3 / 4 του δανείου χορηγούνται άτοκα με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

Για τρίτεκνους ή πολύτεκνους το δάνειο θα είναι άτοκο. Άτοκο θα γίνεται και το δάνειο για όσους κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του κάνουν 3 και πλέον παιδιά.
Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.
Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975.

Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη για διπλασιασμό σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων).