: Τι πρέπει να ξέρετε αναφορικά με τη συπλήρωση – Όσα ισχίουν για τα .

Πιο συγκεκριμένα, το ενοίκιο που πλήρωσε ο κατά το 2021 θα πρέπει να το δηλώσει μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κατοικίας . Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογούμενους που ενοικιάζουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

Για τους εργαζόμενους που εντός του 2021 τέθηκαν σε αναστολή , θα δηλωθεί το 60% του ενοικίου που κατέβαλαν για την κύρια κατοικία τους ή για την κατοικία των παιδιών τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας. Υπενθυμίζεται ότι για τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή εργασίας το ενοίκιο ήταν «κουρεμένο» κατά 40%.

Πώς συμπληρώνεται το ενοίκιο κύριας κατοικίας

Θα πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρηθούν τα στοιχεία της κατοικίας, και στη συνέχεις θα πρέπει να επιλεγεί η «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να γίνει κλικ στον κωδικό 203 την ένδειξη «Μισθωμένη». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας 6.11.

Πώς συμπληρώνω τον πίνακα 6.11 ( κύριας κατοικίας) όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές;

Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνονται οι Α.Φ.Μ. των εκμισθωτών και το ποσό ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δυο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους κατεβλήθησαν και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο 2021 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. τους.

Πού θα συμπληρώσω το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας;

Θα πρέπει να συμπληρωθεί στον πίνακα 5.1. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο, θα καταχωρηθούν τα στοιχεία της κατοικίας, θα χαρακτηριστεί και θα γίνει επιλογή «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να γίνει κλικ στον κωδικό 207 ή 209 την ένδειξη «μισθωμένη». Στον πίνακα 6.13 στον κωδικό 417 θα συμπληρωθεί ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419, 420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αριθμού Δήλωσης Μίσθωσης για κατοικία που ενοικιάζω (κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, για τέκνα που σπουδάζουν);

Ναι. Στον Πίνκακα 6, στις νέες στήλες των πινάκων των περιπτώσεων 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης.

Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2021, πώς το δηλώνω;

Επιλογή του κίτρινου πλαισίου και εισαγωγή των στοιχείων της άλλης κατοικίας, η οποία θα χαρακτηριστεί και στη συνέχεια θα γίνει επιλογή «Μεταφορά στη Δήλωση». Τέλος, θα πρέπει να επιλεχθεί και η τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά στη Δήλωση». Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο. Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.