: Μείωση φόρου έως 1.600 ευρώ θα δουν στο φετινό λογαριασμό για το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση της , κάποιο φορολογούμενοι.

Ποιοί θα δουν μείωση φόρου

Συγκεκριμένα όσοι προχώρησαν σε ανακαίνιση η επισκευή της κατοικίας τους το 2021, θα δουν «φόρο μπόυνους» εφόσον πλήρωσαν με ηλεκτρονικό χρήμα τις εργασίες και δήλωσαν τα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς στο .

Σύμφωνα με το νόμο, παρέχεται έξτρα έκπτωση φόρου σε ποσοστό 40% επί του ύψους των δαπανών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων που πραγματοποιούνται έως και 31 Δεκεμβρίου 2022 με ισόποση κατανομή σε περίοδο τεσσάρων ετών.

Για τη μείωση του φόρου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών ενώ το ανώτατο όριο δαπανών για τα έτη 2020, 2021 και 2022 είναι τα 16.000 ευρώ και έτσι το μέγιστο ποσό έκπτωσης ανέρχεται στα 6.400 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος ξόδεψε για την ανακαίνιση του του 16.000 ευρώ το 2021, θα έχει συνολική μείωση φόρου 6.400 που επιμερίζεται σε τέσσερα χρόνια -δηλαδή 1.600 ευρώ στο φετινό εκκαθαριστικό, 1.600 ευρώ το 2023, 1.600 ευρώ το 2024 και 1.600 ευρώ το 2025.

Αν η δαπάνη το 2021 ήταν 5.000 ευρώ θα έχει έκπτωση ύψους 2.000 ευρώ που κατανέμεται σε 500 ευρώ φέτος, 500 ευρώ το 2023, 500 ευρώ το 2024 και 500 ευρώ στο εκκαθαριστικό του 2025.

Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα ποσά των απαλλαγών είναι τα εξής:

1. Στους κωδικούς 627-628 του εντύπου Ε1 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων.

2. Αν το ποσό της πίστωσης για το οικείο φορολογικό έτος είναι μεγαλύτερο από τον φόρο που αναλογεί, το πλεονάζον ποσό δεν επιστρέφεται, δεν συμψηφίζεται με άλλη φορολογική υποχρέωση, δεν μεταφέρεται και δεν εκπίπτει σε επόμενο φορολογικό έτος ούτε μεταφέρεται προς έκπτωση στον άλλο σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

3. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του 1/4 της δαπάνης του προηγούμενου έτους καθώς κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται αυτόματα η μείωση αυτή και θα εμφανίζεται στην πράξη προσδιορισμού φόρου.

4. Οι «επιλέξιμες δαπάνες» αναγνωρίζονται για τη μείωση του φόρου εφόσον:

πραγματοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2022 σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή και
δεν έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ.

5. Το ποσό της μείωσης του φόρου υπολογίζεται επί ανώτατου συνολικού ορίου δαπάνης 16.000 ευρώ, για όλα τα έτη, ήτοι 2020, 2021 και 2022 με πλαφόν τα 6.400 ευρώ, κατανεμημένο στο έτος που πραγματοποιείται η δαπάνη ή μέρος αυτής και στα τρία επόμενα έτη.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ