Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου τρέχει από σήμερα ως και τις 2 Φεβρουαρίου η επιδιώκοντας να αποχωρήσουν από συγκεκριμένες διευθύνσεις ως 500 εργαζόμενοι, ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα κόστη της.

Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλή αποζημίωση, η οποία κλιμακώνονται με κριτήρια την ηλικία των εργαζομένων, τον τόπο εργασίας και του αριθμού των τέκνων ενώ προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για 5 χρόνια από το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Την υψηλότερη αποζημίωση λαμβάνουν όσοι είναι άνω των 55 ετών, οι οποίοι εφόσον αποδεχθούν το πρόγραμμα, θα λάβουν 50 μισθούς. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 30% για όσους απασχολούνταν, την 1 Ιανουαρίου, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. Ως πλαφόν ορίστηκαν οι 180 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικά η αποζημίωση κλιμακώνεται με βάση τα ηλικιακά κριτήρια ως εξής:

– για όσους είναι μεταξύ 50 με 55 ετών, 45

– για όσους είναι μεταξύ 45 με 50 ετών 40 μισθοί

– για όσους είναι μεταξύ 40 με 45 ετών 35 μισθοί

– για όσους είναι μεταξύ 30 με 40 ετών 28 μισθοί

– για όσους είναι κάτω των 30 ετών 25 μισθοί

Προσαύξηση κατά 30% για εργαζόμενους επαρχίας

Επιπρόσθετα, παρέχεται προσαύξηση κατά 30% επί του ποσού που προκύπτει, βάσει ηλικίας, για όσους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης κατά την 01.01.2018.

Η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά δύο μισθούς για κάθε ένα παιδί ηλικίας ως 22 ετών, ενώ προσφέρεται για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για πέντε χρόνια.

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968 ) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών. Ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

– για μισθό αναφοράς έως 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του μισθού αναφοράς πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη)

– για μισθό αναφοράς άνω των 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του ποσού των € 2.432,25 πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα). Τέλος καλύπτει σε κάποιες περιπτώσεις το φόρο αποζημίωσης.

Η δυνατότητα αναγκαστικής άδειας

Το πρόγραμμα έχει και τη δυνατότητα διετούς ή τριετούς άδειας από την εργασία ( sabbatical) μετ΄ αποδοχών. Στην περίπτωση επιλογής της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το μισθό αναφοράς, όπως ίσχυε τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης θα καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς οι εργοδοτικές εισφορές. Στη λήξη της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λάβουν τέσσερις μικτούς μισθούς.

Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει την τριετή άδεια θα λαμβάνει το 66% του μισθού του και παράλληλα η τράπεζα θα καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν για όλη την τριετία. Στη λήξη θα καταβληθούν τέσσερις μισθοί ως οικειοθελής αποζημίωση.

Σε ποιους εργαζόμενους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους στις εξής μονάδες:

– γενική διεύθυνση λιανικής τραπεζικής και όλες τις μονάδες που υπάγονται σε αυτή κατά την 1η Ιανουαρίου του 2018

– γενική διεύθυνση νομικών υπηρεσιών ( τόσο εργαζόμενοι, όσο και δικηγόροι με έμμισθη εντολή)

– γενική διεύθυνση global markets και Wealth Management ( Treasury, private banking για Ελλάδα, ΑΕΔΑΚ)

– γενική διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού

– τομέας εργασιών συναλλακτικής τραπεζικής και κεντροποιημένων υπηρεσιών ομίλου

– Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

– Τομέας Group Loan Administration

– Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

– Τομέας Προμηθειών Ομίλου

– Be-Business Exchanges Α.Ε.

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

Οι εργαζόμενοι του ομίλου που δεν υπάγονταν στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018

* Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας. Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.).

– Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στην Be-Business Exchanges Α.Ε.

– Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

– Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

– Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018.

– Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την τράπεζα ή θυγατρική της.

Η τράπεζα ή θυγατρικές της επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματός να μην αποδεχτούν τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία