: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα στήριξης των 330 εκατ. ευρώ για την εστίαση. Όπως ανέφερε ο στην πλατφόρμα θα εμφανίζεται το ποσό που δικαιούται ο κάθε επιχειρηματίας, για να το γνωρίζει εκ των προτέρων και να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός του.

Ποιούς αφορά το πρόγραμμα

Όπως εξήγησε ο υπουργός Ανάπτυξης αν ένας δικαιούχος θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να καλύψει το σύνολο του ποσού με τιμολόγια και αποδείξεις, θα δύναται να αιτηθεί ποσό αναλόγως των αναγκών του, για να μην μπαίνει μετέπειτα σε διαδικασίες επιστροφής. Η υποβολή των τιμολογίων για την επιδότηση θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικότερα για τα χαρακτηριστικά της νέας δράσης, αφορά στην παροχή κεφαλαίου κίνησης στις στην εστίαση, με σκοπό την αγορά πρώτων υλών κατά τους 2-3 πρώτους μήνες της επαναλειτουργίας τους.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Δικαιούχοι χρηματοδότησης είναι και επιχειρήσεις franchise, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός 2019 ή 2020 το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται από τον εξής τύπο: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%. Σημειώνεται πως ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζονται οι 100.000 ευρώ, ανά ΑΦΜ.

Οι προϋποθέσεις

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

* Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

* Για τις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.

* Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.

* Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

* Επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Εκταμιεύσεις

Από το υπουργείο υποστηρίζουν πως η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση. Οι δικαιούχοι δεν θα λαμβάνουν τόσο γρήγορα τα χρήματα όπως συμβαίνει στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Ωστόσο, λόγω της απλοποίησης των διαδικασιών στο , οι εκταμιεύσεις θα γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, εκτιμάει πως οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός Ιουνίου, όπως δήλωσε, προσφάτως, σε τηλεοπτικό σταθμό. Οι δε επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31.12.2021.

Ο έλεγχος θα γίνεται με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. Στο πλαίσιο αυτού, το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το 2021.

Επίσης, το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από τη δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τη μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το τρέχον έτος.

Εάν ισχύει είτε η πρώτη είτε η δεύτερη περίπτωση, τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της δράσης θα καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται πως η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Άρση lockdown: Πώς ταξιδεύουμε σε νησιά, επαρχία

Θωμαΐδης – άρση lockdown: Αποκλιμάκωση στην χρήση αντικαταθλιπτικών

Κορονοϊός – εμβόλια: Πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός παιδιών