Όπως γίνεται γνωστό, θα ξεκινήσεις επανέλεγχος των φακέλων όλων των . Διαβάστε αναλυτικά στο .

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ ξεκινούν για την γνησιότητα όλων των πιστοποιητικών και στις τρεις βαθμίδες ελέγχου που διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους ελέγχου.

Η ΚΥΑ:

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.


Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

2. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. είναι οι ελεγκτές. Ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α., μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Κάθε έλεγχος διενεργείται από δύο ελεγκτές.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. που δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθώς και οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης. Την αρμοδιότητα για την ανάθεση πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν τα όργανα
που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει ένα πρόγραμμα, περιλαμβανομένης και της σχετικής πρόσκλησης ή προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ανατεθεί σε ελεγκτή πρωτοβάθμιος έλεγχος από τον Διοικητή ή από τον Υποδιοικητή, στον οποίο ο Διοικητής έχει
μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για ανάθεση ελέγχων ή την αρμοδιότητα του ελεγχόμενου προγράμματος ή παροχής.


Αρμοδιότητα για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης. Την αρμοδιότητα για ανάθεση δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οιπροϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Διοίκησης του άρθρου 3 του π.δ. 11/2022 (Α ‘
25) και των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων. Αρμοδιότητα για τη διενέργεια τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Την αρμοδιότητα για ανάθεση τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν α) σε κάθε περίπτωση ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής, στον οποίο ο Διοικητής έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για ανάθεση ελέγχων ή την αρμοδιότητα του ελεγχόμενου προγράμματος ή παροχής, και β) οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, όταν πρόκειται για ανάθεση τριτοβάθμιου ελέγχου σε προϊστάμενο Διεύθυνσης που υπάγεται στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση.


3. Οι ελεγκτές λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε έλεγχο που διενεργούν και καλύπτει τουλάχιστον δώδεκα (12) ελέγχους το μήνα. Η αποζημίωση ανέρχεται σε είκοσι οκτώ (28)
ευρώ ανά έλεγχο. Η καταβολή της γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει περατωθεί ο έλεγχος και έχει παραδοθεί το σχετικό πόρισμα εμπροθέσμως. Η πραγματοποίηση των ελέγχων από τον εκάστοτε υπάλληλο βεβαιώνεται από το όργανο που εκδίδει την απόφαση διενέργειας του ελέγχου. Η αποζημίωση της παρούσας καταβάλλεται τον επόμενο μήνα της πραγματοποίησης των ελέγχων, από την αρμόδια Διεύθυνση, στην οποία διαβιβάζεται η ως άνω βεβαίωση. Τυχόν πραγματοποίηση περισσότερων των δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται η υπ’ αριθμ. 2/ 82850/ 0022/ 2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥΟΔΔ 487), όπως είχε τροποποιηθεί και η αριθμ. 6965/ 222/ 2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση