Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί το επόμενο διάστημα, τετραετές πρόγραμμα αναβάθμισης του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων της.

Τι θα αλλάξει και πότε

Σύμφωνα με το Newsbomb, αντικείμενο της διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών της που αφορούν στην ανάπτυξη, προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις και επικαιροποίηση, του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων της και κάλυψη της διαλειτουργικότητας τους με τρίτα συστήματα και εφαρμογές.

Με την υλοποίηση του έργου, εκτός από τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, θα υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες-εφαρμογές, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων) με την και τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ποιοτικής ανταπόκριση της φορολογικής διοίκησης στις ανάγκες των «εσωτερικών χρηστών» (δημόσια διοίκηση, άλλοι φορείς) με τους οποίους συνεργάζεται.

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα επηρεασθούν άμεσα είναι τα ακόλουθα:

Πληροφοριακά Συστήματα Φορολογίας (Ενδεικτικά: TAXIS, , – EISPRAXIS, myDATA, ΕΝΦΙΑ)Πληροφοριακά συστήματα Τελωνείων (Ενδεικτικά: ICISnet, Σύστημα Εισροών Εκροών Πρατήριων υγρών καυσίμων, Σύστημα Εισροών – Εκροών Φορολογικών αποθηκών και πλωτών μέσων)

Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS)

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)

Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ)

Πληροφοριακά Συστήματα εξυπηρέτησης φορολογουμένων και υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΚΕΦ, Ηλεκτρονικό Ραντεβού, e-ticketing)

Οι αλλαγές υφιστάμενων εφαρμογών ή και η υλοποίηση νέων εφαρμογών για το σύνολο των παραπάνω πληροφοριακών συστημάτων της θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

Την ικανοποίηση μεταβολών της επιχειρησιακής λογικής του λογισμικού εφαρμογών, λόγω μεταβολών της νομοθεσίας, των οποίων η υλοποίηση απαιτεί να εκτελεσθεί υποσύνολο του πλήρους κύκλου ανάπτυξης εφαρμογών.

Τη δημιουργία νέων εφαρμογών, των οποίων η υλοποίηση απαιτεί να εκτελεσθεί εξαρχής ο πλήρης κύκλος ανάπτυξης εφαρμογών.

Την υλοποίηση μηχανισμών διαλειτουργικότητας του λογισμικού εφαρμογών, για διασύνδεση τους με τρίτα πληροφοριακά συστήματα.

Τη βελτίωση του περιβάλλοντος χρήσης του λογισμικού εφαρμογών, με υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθέσιμων λειτουργιών του, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των διαθεσίμων δεδομένων.

Τη μεταφορά τεχνογνωσίας για τις εφαρμογές που εντάσσονται σε παραγωγική λειτουργία.

Τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης υποστήριξης των εφαρμογών που τροποποιούνται ή επηρεάζονται από τροποποιούμενες ή νέες εφαρμογές.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ