Τροπολογία για 500 στελεχών στις νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τον eΕΦΚΑ.

Τι αναφέρει η προκήρυξη

Το πράσινο φως για την στελεχών στις νέες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έδωσε τροπολογία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Υπογραφή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έλαβε η κυβερνητική δέσμευση για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω των νεοσυσταθέντων ΕΜΟΔΕ. Ειδικότερα, με τροπολογία στον νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασψάλισης και άλλες διατάξεις για κοινωνική ασψάλιση», προβλέπεται η πρόσληψη 500 νέων στελεχών.

Για την ανάγκη κάλυψης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξάνονται οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις, εκ των οποίων:

τετρακόσιες σαράντα (440) ειδικότητας τεχνικού προσωπικού, και
εξήντα (60) ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστμονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ
Διάρκεια θητείας – Στόχος η μόνιμη πρόσληψη

Οι πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και χρόνος εκπαίδευσης, ή ‘Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.

Κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν:

Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξιωματικών σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων στην Προεδρική Φρουρά
Κατοχή πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα ή πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων
Αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
Τα έτη εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα,
Η κατοχή πτυχίου των πανεπιστημιακών τμημάτων Δασολογίας Δασοπονίας
Προϋπηρεσία ως δασεργάτης και
Κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης
Στην επερχόμενη προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας τους.

Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας τους. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύνανται, με αίτησή τους, οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της επταετίας, εφόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» (Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος, να μονιμοποιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις της κατηγορίας και ειδικότητας για την οποία προσλήφθηκαν.