Προθεσμία για το επίδομα και δικαιούχοι. Ποιοί θα δουν τις επόμενες ημέρες στους. Δείτε στο

Πιο αναλυτικά, τουλάχιστον 1.000 άτομα θα πληρωθούν το λεγόμενο «επίδομα μητρότητας», .

Το επίδομα καταβάλλεται ύστερα από τον τοκετό, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις:

ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας
είσπραξη επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχεία

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι επίσης:

οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας
καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, στις οποίες καταβάλλονται οι αναλογούσες Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της εν λόγω άδειας – στην περίπτωση των θετών μητέρων είναι απαραίτητη η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια – και εφόσον έχουν εισπράξει το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για την αποχή από την εργασία λόγω λοχείας.

Το ποσό είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει εάν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας και λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα επιδοτείται η μητρότητα;

Α. Οι άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα), δικαιούνται τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για 119 ημέρες (17 εβδομάδες). Από αυτές τις ημέρες οι 56 ημέρες (8 εβδομάδες) πριν τον τοκετό αντιστοιχούν στο επίδομα κυοφορίας και οι υπόλοιπες 63 ημέρες (9 εβδομάδες) αντιστοιχούν στο επίδομα λοχείας. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά προβλεφθεί, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας καταβάλλεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται καταβολή επιδόματος μητρότητας για 119 ημέρες συνολικά.

Β. Ειδικώς, οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες υιοθετούν τέκνο, δικαιούνται το επίδομα λοχείας των 63 ημερών (9 εβδομάδων).

Γ. Οι μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες γεννούν τέκνο, ως φέρουσες μητέρες κατά τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, δικαιούνται τα επίδομα κυοφορίας και λοχείας για το σύνολο των 119 ημερών (17 εβδομάδων).

Η υποβολή της αίτησης για το επίδομα μητρότητας

εντός τριμήνου από την είσπραξη των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) με δύο τρόπους:

μέσω των e-services ΔΥΠΑ
μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή δι’ αντιπροσώπου

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης

Το αίτημα για χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία τοκετού.
Τα δικαιολογητικά για το επίδομα είναι τα εξής:

βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας
βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο ), (Υπόδειγμα 2ο ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ-ΘΕΤΗ)
αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθενείας του τ. ΙΚΑ, εάν υπάρχει)
αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο η ασφαλισμένη είναι μοναδική δικαιούχος ή πρώτη σε περίπτωση συνδικαιούχου (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή της Δ.ΥΠ.Α. ή αν έχει αλλάξει).
άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών

Η αρμόδια Υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) – πρώην ΟΑΕΔ, έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.