Με απόφαση που υπεγράφη από τον υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναστάσιο Πετρόπουλο, θα επιστραφούν που αχρεωστήτως έχουν καταβάλει ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ ή έχουν συνεισπραχθεί από τον για λογαριασμό τρίτων φορέων (ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ,ΟΑΕΔ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, χρηματικά πόσα που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένων για πρώτη φορά και των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν, εφόσον με βάση τη νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους.

Επίσης, η ή ο συμψηφισμός θα γίνουν κατόπιν αίτησης των δικαιούχων και αφορούν περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων από 1/1/2017 και εκκρεμείς μέχρι 31/12/2016 αιτήσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς εξαιρουμένων του Δημόσιου.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, ειδικότερα, τα ποσά συμψηφίζονται ή επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών απ’ όπου προκύπτουν οι καταβλητέες εισφορές. Δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα κατόπιν υποβολής αίτησης μέσα σε δύο μήνες από την εκκαθάριση το σχετικό πόσο να παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και να συμψιφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν ο δικαιούχος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους, το ποσό που θα επιστραφεί θα συμψηφιστεί με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.