Έρχεται . Ποιοί και πώς αναμένεται να το λάβουν

Τονίζεται ότι, πρόκειται για το εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο χορηγείται σε άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών που συμμετέχουν στο νέο προγράμματος κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το επίδομα αυτό τα εξής:

Ο στόχος του προγράμματος

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) είναι ο δικαιούχος της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» και αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και καινοτόμου πλέγματος υπηρεσιών σε 2.000 άνεργες γυναίκες, στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονου Πυλώνα του πολιτισμού.

Η Πράξη στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Δημιουργικής Βιομηχανίας και του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες προσαρμογής των εταιριών ένδυσηςυπόδησης, στις ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ιδίως για τις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να αυξήσουν και να επαναπροσδιορίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, με έμφαση σε τομείς δεξιοτήτων όπως τον σχεδιασμόκατασκευή νέων ‘αειφόρων-πράσινων’ προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, την ψηφιοποίηση, τις υπηρεσίες και την διεθνοποίηση.

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της πράξης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ).

Οι συμπράττοντες Σύνδεσμοι, συνδράμουν το Δικαιούχο στη δράση της Δημοσιότητας της πράξης για την προσέλκυση επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και για την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Τι περιλαμβάνει η παροχή υπηρεσιών για κάθε άνεργη γυναίκα

Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών για κάθε άνεργη γυναίκα περιλαμβάνει:

Α. Δράσεις Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής – Mentoring (6 ατομικές συνεδρίες),

Β. Επαγγελματική κατάρτιση (120 ώρες Θεωρητικής κατάρτισης και 400 ώρες πρακτικής άσκησης) και

Γ. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι άνεργες που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά την ένταξή τους στην Πράξη (ως χρονική στιγμή ένταξης στην Πράξη ορίζεται η 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής

Το εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο θα λάβουν οι συμμετέχουσες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τηνεπαγγελματική κατάρτιση, ορίζεται σε πέντε (5) ευρώ την ώρα (σύνολο 520 *5= 2.600 ευρώ).

Οι υπηρεσίες της Πράξης θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», όπως περιγράφονται στο έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ, με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ), καθώς και τις με αρ. πρωτ.
102768/1-10-2020 «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ).

Η πράξη διαρθρώνεται σε 10 Υποέργα, που αναλύονται ως εξής:

1: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα),

2: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Περιφέρειες Μετάβασης» (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη),

3: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΣΚΕΕ»,

4: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού
υλικού από τον ΣΕΠΕΕ»,

5: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ»,

6: «Δημοσιότητα-ΣυντονισμόςΔιαχείριση»,

7: «Πληρωμή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων»,

8: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» (Αττική),

9: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στην Περιφέρεια Μετάβασης» (Στερεά Ελλάδα),

10: «Συμβουλευτική, Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση των προσόντων στις Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» (Νότιο Αιγαίο). (Τα Υποέργα 1, 2, 8, 9 και 10 αναφέρονται σε διακριτά Υποέργα ανά Κατηγορία Περιφέρειας, τα οποία θα υλοποιηθούν από
τους ανάδοχους της Πράξης.)

Πιστοποίηση Προσόντων

Για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενες, θα συμμετέχουν σε εξετάσεις για να λάβουν πιστοποίηση, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/καιδιεθνώς, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλες τις εκπαιδευόμενες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η επιλογή των ωφελούμενων γυναικών θα διενεργηθεί από τον Δικαιούχο της Πράξης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων Γυναικών της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» (MIS 5074562), έχουν οι γυναίκες που πληρούν τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

είναι άνεργες με ενεργό δελτίο ανεργίας
έχουν ηλικία έως 49 ετών
Κάθε ενδιαφερόμενη άνεργη, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια μόνο αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο της Παρούσας Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενη σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, κάποια γυναίκα που έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο κατάρτισης τα τελευταία δυο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Οι άνεργες που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση ένταξης στην Πράξη δηλ. κατά την 1 η συνεδρία Συμβουλευτικής.
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων Ανέργων Γυναικών

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των ανέργων γυναικών στο έργο μπορεί να γίνει με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:

Α) Με Ηλεκτρονική υποβολή.

Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων, θα πρέπει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://creative.inegsee.gr/form/ , να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο Να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής»,
Βήμα 2ο Να αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά)
Βήμα 3ο Να υποβάλει την αίτηση πατώντας το πεδίο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ».

Η υποβολή της αίτησης με την επισύναψη των δικαιολογητικών θεωρείται ολοκληρωμένη όταν στην οθόνη αναγράφεται το μήνυμα: «Η αίτησή σας υποβλήθηκε επιτυχώς με ημερομηνία υποβολής και κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής». Μετά την υποβολή της αίτησης η υποψήφια δεν θα μπορεί να προβεί σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών της. Εφίσταται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποψήφια θα λάβει απαντητικό email με το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής της, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της το οποίο θα πρέπει να “διαφυλάξει” για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων στο Μητρώο Ωφελούμενων.

Β) Με ταχυδρομική αποστολή.

Κάθε ενδιαφερόμενη που επιλέγει να υποβάλλει έντυπα την αίτηση της στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να εκτυπώσει και να συμπληρώσει τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», που θα βρει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://creative.inegsee.gr/ . Στη συνέχεια αφού την υπογράψει θα πρέπει να την επισυνάψει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. παρακάτω δικαιολογητικά) και να τα αποστείλει σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71A, 10681, Αθήνα, Αττικής με την ένδειξη: Συμμετοχή στο Μητρώο Ωφελούμενων «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες». Υπόψη: κας Τσουκαλά Μαρίας

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τον κωδικό αριθμό της αίτησης τους (στο email που έχουν δηλώσει στην αίτηση ή και στο κινητό τους τηλέφωνο).

Γ) Με επιτόπια επίσκεψη σε παράρτημα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν τα παραρτήματα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (βλ. διευθύνσεις σε Παράρτημα Ι) και να λάβουν βοήθεια για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την Αίτηση Συμμέτοχης

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή κάθε υποψήφιας θα πρέπει να επισυνάψει μαζί με την αίτηση τα ακόλουθα
δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής»:

1. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

2. Βεβαίωση Ανεργίας

3. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου ή ΕΠΑΣ – ΕΠΑΛ ή Λυκείου ή Τίτλο σπουδών ΙΕΚ ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού έτους 2021 για το Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2023 στις 4μμ μπορούν οι ενδιαφερόμενες γυναίκες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 20 Φεβρουαρίου 2023.