– Την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ειδικό βοήθημα ύψους 287,4€, το οποίο θα δίνεται τρεις φορές μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, θα έχουν χιλιάδες άνεργοι, .

Σύμφωνα με το workenter, το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα, αφορά τους ασφαλισμένους/ες, που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της τακτικής επιδότησης, παραμένουν εγγεγραμμένοι/ες, στο μητρώο των ανέργων επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας τουλάχιστον εξήντα εργάσιμες ημέρες, στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Να σημειωθεί πως δεν πρέπει να υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης του τριμήνου ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας.

ΔΥΠΑ: Το ποσό και η διάρκεια του ειδικού βοηθήματος

Οι ασφαλισμένοι/-ες μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων, η οποία είναι απαραίτητο να πληρούται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Επίσης, οι ασφαλισμένοι/-ες πρέπει να έχουν τεθεί, για όλο το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας ΔΥΠΑ.

Το ποσό του βοηθήματος ισούται με δεκαπέντε ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Με δεδομένο ότι ημερήσιο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 19,16 ευρώ το ύψος του επιδόματος διαμορφώνεται (19,16 χ 15 = 287,4 ευρώ).

ΔΥΠΑ: Ποιες οι προϋποθέσεις για την καταβολή του

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Nα έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
Nα μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέματα κ.λπ.)
Tο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του/της ασφαλισμένου/-ης να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος

ΔΥΠΑ: Πως η υποβολή αίτησης – Παραλαβή απόφασης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με δύο τρόπους

α) μέσω e-services ΔΥΠΑ

β) μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στις e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων

Για την υποβολή έγκυρης αίτησης, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Aντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος

* Το δικαιολογητικό αυτό θα προσκομίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ

Aριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.