αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για , με τους δικαιούχους να λαμβάνουν από την ημερομηνία της συνταξιοδότησής τους μέχρι και σήμερα. Οι δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι με βαρέα σε Δήμους, συνταξιούχοι παράλληλης ασφάλισης, δικαιούχοι επικουρικών δημοσίου με διαδοχική ασφάλιση κ.ά.

Αναλυτικότερα, οι επανυπολογισμοί ξεκινούν από τα βαρέα των Δήμων καθώς όσοι συνταξιοδοτούνται παίρνουν τη σύνταξη χωρίς την προσαύξηση των βαρέων επειδή δεν είχε ετοιμαστεί στον ΕΦΚΑ το απαραίτητο λογισμικό που να υπολογίζει τη σύνταξη με το αυξημένο ποσοστό αναπλήρωσης που δίνει το επασφάλιστρο 4,3% λόγω βαρέων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, που δίνει πρόσθετες διευκρινήσεις για το νέο πλαίσιο των εργαζόμενων συνταξιούχων, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που τυχόν είχαν κριθεί οριστικά πριν από την 1.1.2024 με βάση τις διατάξεις των νόμων Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) και Βρούτση (ν. 4670/2020), θα πρέπει να επανεξεταστούν μετά την υποβολή αίτησης-όχλησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Η αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση αφορά συντάξεις:

που είχαν χορηγηθεί με ημερομηνία έναρξης πριν από την 13-5-2016 (έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016) και οι δικαιούχοι συνέχιζαν ανελλιπώς την εργασία/αυτοαπασχόλησή τους κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης προϋποθέτει ότι ο χρόνος που επικαλείται ο συνταξιούχος ήταν αξιοποιήσιμος και με προϊσχύουσες του ν. Κατρούγκαλου διατάξεις.

Ειδικότερα, για τον π. ΟΓΑ η αξιοποίηση με τις διατάξεις αυτές αφορά συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος, που είχαν χορηγηθεί με ημερομηνία έναρξης πριν από την 13-5-2016 (έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, νόμος Κατρούγκαλου) και οι δικαιούχοι συνέχιζαν ανελλιπώς την εργασία/αυτοαπασχόλησή τους κατά την 28.02.2022 (ημερομηνία κατά την οποία εντάσσονται οι «παλαιοί συνταξιούχοι» στο πλαίσιο απασχόλησης συνταξιούχων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με το ν. 4670/2020) και μετά.

Αξιοποιήσιμος, θα είναι ο χρόνος ασφάλισης από 01.03.2022 και έως τη διακοπή της εργασίας/αυτοαπασχόλησης, δεδομένου ότι στον π. ΟΓΑ δεν υπήρχαν διατάξεις που να προέβλεπαν την αξιοποίηση του προγενέστερου χρονικού διαστήματος. Επισημαίνεται ότι ειδικώς για τον π. ΟΓΑ ο χρόνος αξιοποιείται από 01.03.2022 εφόσον καταβάλλονταν εισφορές, δηλαδή εφόσον οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν ενέπιπταν στις εξαιρέσεις από καταβολή εισφορών που προέβλεπε το άρθρο 20.

που είχαν χορηγηθεί με ημερομηνία έναρξης πριν από την 13-5-2016 (έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016) και οι δικαιούχοι ανέλαβαν εργασία από την ημερομηνία αυτή και μετά που χορηγήθηκαν από 13-5-2016 και οι συνταξιούχοι ήταν εργαζόμενοι/αυτοαπασχολούμενοι οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας του τ. ΟΑΕΕ, άνευ διακοπής επαγγέλματος, αξιοποιήσιμος είναι ο χρόνος από 01.01.2024 και μετά.

Επομένως, αιτήσεις συνταξιούχων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις κρίνονται ακόμα και αν κατά την 1.1.2024 ήταν εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Αιτήσεις που τυχόν είχαν κριθεί οριστικά πριν από την 1.1.2024 με βάση τις οικείες διατάξεις του ν. 4387/2016 ή του ν. 4670/2020, όπως τροποποιήθηκαν, θα πρέπει να επανεξεταστούν μετά την υποβολή αίτησης-όχλησης εκ μέρους των ενδιαφερομένων.