Ανάσα ρευστότητας για περίπου 2.000 επιχειρήσεις δίνει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ Γιώργου Πιτσιλή για άμεση, χωρίς ελέγχους, επιστροφή ΦΠΑ με μόνη προϋπόθεση να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.


Η απόφαση σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο έρχεται όταν στις εφορίες όλης της χώρας εκκρεμούν ήδη αιτήσεις επιστροφών φόρου συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Από αυτές, αιτήσεις που αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου ύψους 900 εκατ. ευρώ περιμένουν έλεγχο πριν διεκπεραιωθούν για διάστημα από 100 ημέρες έως 3 χρόνια ενώ επιστροφές φόρου 1,2 δισ. έχουν εγκριθεί μεν αλλά δεν έχουν ακόμη αποσταλεί στους δικαιούχους.

Η απόφαση
Με βάση την απόφαση, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις που:
* Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (βλ. εξαγωγικές).
* Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ – Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
* Πραγματοποιούν συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ, το τελευταίο ημερολογιακό έτος.
Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή, σωρευτικά:
* Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών -μετά τον έλεγχο- να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.
* Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις
* Να μη χαρακτηρίζονται -βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου- ως ύποπτες για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.