Ζητάμε επείγουσα συνάντηση ώστε να καταθέσουμε τις επιπλέον προτάσεις και παρατηρήσεις μας και σε άλλα επιμέρους θέματα του προς διαβούλευση νομοσχεδίου αναφέρει η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Η ανακοίνωση:

Έκπληξη και ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε στην εκπαιδευτική κοινότητα, ότι στο προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α΄ και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ.1 στο εδάφιο στ.(α)  ΔΕΝ αναφέρεται – για πρώτη φορά από τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) το 1993 – ως διδακτική υπηρεσία, η υπηρεσία σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) (μετονομασία των Κ.Π.Ε.).

Όμως:

Από ιδρύσεως των Κέντρων (Κ.Π.Ε.), όλοι οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις (με πιο πρόσφατη την Υ.Α. Φ7/104389/Δ7/13-08-2020 που βασίζεται στο Νόμο 4713/2020, άρθρο 15) ανέφεραν ρητά ότι «Η υπηρεσία σε ΚΠΕ προσμετράται ως διδακτική σε τύπο σχολικής μονάδας αντίστοιχης με οργανική θέση του εκπαιδευτικού».

Στο άρθρο 7 «Λειτουργία των Κ.Π.Ε. – Καθήκοντα των απασχολουμένων σε αυτά» της Υ.Α 83691/Γ7/2011 και της τροποποιητικής Υ.Α. Φ7/104389/Δ7/2020, ρητά αναφέρεται ότι:

«Κάθε εκπαιδευτικός του ΚΠΕ συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα….. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες. ……»

Στο προς διαβούλευση σχέδιο νόμου, στο άρθρο 16 «Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στην παρ. 2. αναφέρεται ότι:

Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

α)   υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες ….,

β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους…

γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα περιβαλλοντικά θέματα…..

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της αδικίας με συμπερίληψη της υπηρεσίας σε Κ.Ε.ΠΕ.Α / Κ.Π.Ε. ως διδακτική και την τροποποίηση -με προσθήκη των Κ.Ε.ΠΕ.Α. του άρθρου 2 παρ.1 εδάφιο στ. ως εξής:

στ) Διδακτική υπηρεσία:

στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ε.Κ., σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ή σε Κ.Ε.Α. ή σε Κ.Π.Ε, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (T.E.), προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών

Ζητάμε επείγουσα συνάντηση ώστε να καταθέσουμε τις επιπλέον προτάσεις και παρατηρήσεις μας και σε άλλα επιμέρους θέματα του προς διαβούλευση νομοσχεδίου.

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ