Τουλάχιστον 21 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται φέτος από την .

Η λίστα

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, στα εισοδήματα που εξαιρούνται περιλαμβάνονται μισθοί, επιδόματα και παροχές σε είδος που καταβάλλονται φέτος σε στον ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνονται επίσης καθαρά κέρδη από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, τα οποία αποκτήθηκαν το 2020, οι εισπραχθείσες το 2020 αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 από την εκμετάλλευση ακινήτων κι από επενδύσεις ή αποταμιεύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Η απαλλαγή από την  ισχύει σε κάθε περίπτωση φυσικού προσώπου κατά την οποία τα εισοδήματα των κατηγοριών αυτών, μεμονωμένα ή αθροιστικά, υπερβαίνουν ετησίως τις 12.000 ευρώ (στο έτος 2021 αν πρόκειται για μισθούς, επιδόματα και παροχές σε είδος που καταβάλλονται από επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού τομέα ή στο έτος 2020 αν πρόκειται για τις λοιπές κατηγορίες εξαιρουμένων εισοδημάτων). Κι αυτό διότι όσοι έχουν ατομικά ετήσια εισοδήματα συνολικού ύψους μέχρι 12.000 ευρώ απαλλάσσονται ήδη εδώ και πολλά έτη

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 298 του Ν. 4738/2020, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης απαλλάσσονται φέτος οι παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων, εφόσον μεμονωμένα ή αθροιστικά υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ:

1 Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα και οι παροχές σε είδος, καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά από την 1η-1-2021 έως την 31η-12-2021 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2 Τα καθαρά κέρδη (του 2020) από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος, τα οποία αποκτήθηκαν εντός του 2020.

3 Τα καθαρά κέρδη (2020) από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

4 Τα εισπραχθέντα εντός του 2020 ενοίκια ακινήτων.

5 Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, τα οποία αφορούν στο έτος 2020.

6 Τα μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. Στα εισοδήματα αυτά δεν θα επιβάλλεται η ειδική , όταν η λήψη της απόφασης για την έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε χώρα το φορολογικό έτος 2020. Χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση.

7 Οι τόκοι (2020) των τραπεζικών καταθέσεων.

8 Οι τόκοι (2020) των συμφωνιών επαναγοράς (repos/reverse repos).

9 Τα δικαιώματα που αφορούν στο έτος 2020. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (know how), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

10 Κέρδη (2020) από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες.

11 Κέρδη (2020) από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.

12 Κέρδη (2020) από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

13 Οι τόκοι (2020) ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

14 Κέρδη (2020) από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

15 Κέρδη (2020) από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση κινητών αξιών πριν από 1ης.1.2009).

16 Τα αφορολόγητα κέρδη (2020) από ημεδαπά Ε.Ε./ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

17 Κέρδη (2020) από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθ. 71Α Ν. 4172/2013).

18 Κέρδη (2020) από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

19 Κέρδη (2020) από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία

20 Οι εισπραχθείσες εντός του 2020 «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

21 Οι λοιπές εισπραχθείσες εντός του 2020 εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

…και οι 15 που θα επιβαρυνθούν

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι οι οποίοι το 2020 απέκτησαν εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ δεν θα απαλλαγούν φέτος από την εισφορά αλληλεγγύης.

Τυχόν εισφορά που ήδη παρακρατήθηκε από τα εισοδήματά τους το 2020 δεν θα τους επιστραφεί, ενώ εάν η εισφορά που αναλογεί συνολικά στα εισοδήματά τους από μισθωτή εργασία ή συντάξεις υπερβαίνει σε ποσό την εισφορά που ήδη παρακρατήθηκε θα κληθούν να πληρώσουν κανονικά την επιπλέον διαφορά, με τα φετινά εκκαθαριστικά. Σε όσες περιπτώσεις δεν παρακρατήθηκε καθόλου εισφορά αλληλεγγύης από τα εισοδήματα του 2020, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των μισθωτών με «μπλοκάκια», οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν φέτος ολόκληρο το ποσό της αναλογούσας εισφοράς.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι καθώς και όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2020 εισοδήματα τα οποία θεωρούνται προερχόμενα από μισθωτή εργασία εξαιρέθηκαν από το μέτρο της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν φέτος για το 2020, το τελικό ποσό εισφοράς που αναλογεί στα εισοδήματά τους καθώς επίσης και αυτό που τελικά θα πρέπει να καταβάλουν θα αποτυπώνεται και πάλι στα εκκαθαριστικά που θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα υπαχθούν φέτος, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι 14 παρακάτω κατηγορίες εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εφόσον -μεμονωμένα ή αθροιστικά – υπερέβησαν τα 12.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του 2020:

1 Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα (ασθενείας, εορτών, αδείας κ.λπ.), οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβές που καταβάλλονταν τακτικά από την 1η-1-2020 έως την 31η-12-2020 σε κάθε εργαζόμενο στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, ο οποίος απασχολήθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται όχι μόνο οι μισθοί και τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και των ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά και οι αποδοχές των λειτουργών του Δημοσίου (δικαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, ιατρών ΕΣΥ, νοσηλευτών ΕΣΥ, καθηγητών ΑΕΙ κ.λπ.).

2 Οι αμοιβές που λάμβαναν μηνιαίως το 2020 οι απασχολούμενοι με «μπλοκάκια», εφόσον δεν λάμβαναν από άλλους εργοδότες κανονικούς μισθούς.

3 Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι διευθυντές ή τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών και άλλων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

4 Οι αμοιβές που έλαβαν το 2020 οι δικηγόροι έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

5 Οι συντάξεις του 2020 από κύριους και επικουρικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά Tαμεία.

6 Το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

7 Κάθε άλλη παροχή που εισπράχθηκε έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

8 Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβλήθηκε το 2020 από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένους τους.

9 Η διατροφή που έλαβε το 2020 ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

10 Συντάξεις του 2020 σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.

11 Το εξωϊδρυματικό επίδομα (2020) σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες μέχρι ποσοστού 79%.

12 Τα ποσά που καταβλήθηκαν το 2020 στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης προσφύγων.

13 Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβλήθηκε το 2020 με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα.

14 Οι αμοιβές που κατέβαλε η Παγκόσμια Eνωση Αναπήρων Καλλιτεχνών στα μέλη της ζωγράφους με το πόδι και το στόμα.

15 Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας (2020) σε απολυμένους πρώην εργαζoμένους στον ιδιωτικό τομέα για την αντικατάσταση των εισοδηματικών απωλειών τους.

Εισφορά αλληλεγγύης: Πώς γίνεται ο υπολογισμός
Η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του 2020 που εξακολουθούν να υπάγονται σ’ αυτήν. Ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνει με βάση μια προοδευτική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές:

* 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του αθροίσματος των υπαγόμενων στην εισφορά ετήσιων εισοδημάτων

* 2,2% για το τμήμα από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ

* 5% για το τμήμα από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ

* 6,5% για το τμήμα από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ

* 7,5% για το τμήμα από τα 40.001 έως και τα 65.000 ευρώ

* 9% για το τμήμα από τα 65.001 έως και τα 220.000 ευρώ και

* 10% για το τμήμα από τα 220.001 ευρώ και πάνω