Στον ΕΦΚΑ θα αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια περίπου 50.000 ασφαλισµένων που εκτός από µισθωτή απασχόληση έχουν και δελτίο παροχής υπηρεσιών, για το οποίο οφείλουν να καταβάλλουν επιπλέον εισφορές για το 2021.

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η πρώτη από τις συνολικά έξι µηνιαίες δόσεις θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2022 και στη συνέχεια οι πληρωµές θα γίνονται στο τέλος κάθε µήνα, µε καταληκτική ηµεροµηνία για την καταβολή της 6ης δόσης την 31η Μαΐου 2023.

Τα σχετικά ειδοποιητήρια µε το χρεωστικό υπόλοιπο θα σταλούν τις επόµενες ηµέρες στους οφειλέτες, καθώς η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί µέχρι το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για την παράλληλη απασχόληση, κατά το έτος 2021. Για όσους ασφαλισµένους προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε θα γίνει συµψηφισµός µε τυχόν τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν. Αν πάλι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε αυτό θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου.

Τα σχετικά εκκαθαριστικά µε τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ, καθώς ήδη οι ασφαλισµένοι έχουν λάβει ενηµερωτικά ηλεκτρονικά µηνύµατα. Ετσι, το χρεωστικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεµηµένο σε έξι µηνιαίες δόσεις, όπως έγινε και κατά την εκκαθάριση εισφορών έτους 2020. Η πρώτη δόση δίνεται έως το τέλος του 2022 και η κάθε επόµενη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα, µε τελευταία δόση την 31.5.2023.

Αυτό στην πράξη σηµαίνει πως µετά την ηµεροµηνία εµπρόθεσµης πληρωµής, οι δόσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες και θα επιβαρύνονται µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.

Εφόσον υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, οι ασφαλισµένοι θα ενηµερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής του µε:

Ανάρτηση προσωποποιηµένου µηνύµατος στον λογαριασµό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εισφορές µη µισθωτών E-ΕΦΚΑ → Μηνύµατα) και
Αποστολή µηνύµατος στη δ/ νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που έχουν δηλώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για να λαµβάνουν ενηµερώσεις. (Ατοµικά στοιχεία-email ή εισφορές µη µισθωτών E-ΕΦΚΑ → Ατοµικά στοιχεία-email).