Δωρεάν εγκατάσταση φυσικού αερίου -Ποιοι είναι δικαιούχοι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔28/12/2017 - 15:16 | Author: Newsroom Ipaidia

Η προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων πετρελαίου με συστήματα σε κατοικίες», δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές. Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/ 2014, είναι η Επιτελική Δομή Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Άρθρο 2
Στόχος της Δράσης
Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω
της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες
είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

Άρθρο 3
Ορισμοί – Επιλέξιμες κατοικίες – Ωφελούμενοι

Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του
ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

3. Διαμέρισμα: κτιριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτιρίου με χρήση πολυκατοικίας.

4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κε-ντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών: η τεχνική διάταξη που περιλαμβάνει τον καυστήρα, το λέβητα, τις
σωληνώσεις, τις βάνες, τις θυρίδες αερισμού, τις συνδέσεις, την καπνοδόχο, καθώς και τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα και κατασκευές που αφορούν σε μέτρα ασφαλείας
(π.χ. αερισμός με ανεμιστήρα ή/και ανιχνευτής φυσικού αερίου) καθώς και οι εργασίες και τα υλικά μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που
συμμετέχουν στη δράση.

6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς αντικατά-
σταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα παραστατικά του άρθρου 8, παρ. 7, τα οποία υποβάλλονται στον φορέα πιστοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 8. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες
προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης,

γ) είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης () κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δ) κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο σχετικό ΦΕΚ.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: