που αφορούν σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, όπως προκύπτει από το άρθρο 61 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»,που ψηφίστηκε στη Βουλή και πήρε ΦΕΚ.

Πιο αναλυτικά, οι αλλαγές αυτές αφορούν μεταξύ άλλων στο ηλιακό όριο. Δηλαδή τα προγράμματα θα απευθύνονται και σε ανέργους από 67 έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 61 του νομοσχεδίου με τίτλο” Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010″ αναφέρει τα εξής:

« Στην παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), περί της ένταξης σε προγράµµατα απασχόλησης της ΔΥΠΑ των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ως εξήντα επτά (67) ετών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε:

αα) να προστεθεί ο Υπουργός Εσωτερικών στα εξουσιοδοτούμενα όργανα,

αβ) να καταργηθεί η προϋπόθεση της µακροχρόνιας ανεργίας,

αγ) να γίνεται αναφορά στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., και όχι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), και

αδ) να γίνεται παραπομπή στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6),

β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και η παρ. 6 του άρθρου 74, µετά από λεκτικές προσαρμογές, διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, µετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, εγγεγραµµένων στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε προγράµµατα που καταρτίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α., για την απασχόλησή τους στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των 67 και έως 74 ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράµµατος.»

Τα προγράμματα αυτά αφορούν θέσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Και για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 12μήνες ωστόσο υπάρχει και δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958) και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Οι προϋποθέσεις

Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις:

• Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας

•Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Η αίτηση

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης