Ποιοί οι δικαιούχοι, τι ισχύει με τα δικαιολογητικά – Με οκτώ δικαιολογητικά -και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στα ΚΠΑ2 ή στα ΚΕΠ- .

Αναλυτικότερα, η διαδικασία αυτή αφορά «στην καταβολή σε εργαζόμενους ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών».

ΔΥΠΑ: Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε

ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Δελτίο ταυτότητας
Βεβαίωση πτώχευσης ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση, καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές
Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ασφαλισμένος πολίτης εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται (βρείτε υπεύθυνες δηλώσεις )
Άδεια διαμονής ή εργασίας.

ΔΥΠΑ: Όλα τα βήματα για το επίδομα αφερεγγυότητα εργοδότη

Δείτε όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να λάβετε το επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη:

Φυσική ταυτοποίηση πολίτη
Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών
Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης
Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία
Παράδοση διοικητικού εγγράφου στον πολίτη