Έρχεται μετά το Πάσχα νέο πρόγραμμα της για την απασχόληση 25.000 ανέργων ηλικίας 18 ετών – 30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ελλάδα με επιδότηση μισθού και εισφορών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος το πρόγραμμα αυτό αφορά ανέργους που έχουν το παραπάνω ηλικιακό όριο αλλά και που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Yποχρεωτικής Eκπαίδευσης και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της .

Η διάρκεια της απασχόλησής τους θα είναι για 7 μήνες και η αμοιβή τους θα είναι ίση με τον κατώτατο μισθό των 830 ευρώ με αναλογία Δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και με πλήρη ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΕΦΚΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό.

Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται μετά την προκήρυξη του προγράμματος από τη ΔΥΠΑ που αναμένεται να δημοσιευτεί μετά την Κυριακή του Θωμά.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απορροφήσουν περισσότερους από έναν ανέργους, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν ήδη.

Η κλιμάκωση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αριθμός των ανέργων που θα μπορούν να απασχοληθούν κατ’ ανώτατο όριο σε μια επιχείρηση έχει ως εξής:

Σε επιχειρήσεις με υφιστάμενο προσωπικό έως 3 άτομα προσλαμβάνεται 1 άνεργος.
Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 4 ως 9 άτομα προσλαμβάνονται ως 2 άνεργοι.
Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 ως 19 άτομα μπορούν να προσληφθούν ως 3 άνεργοι.
Σε επιχειρήσεις με προσωπικό από 20 ως 30 άτομα μπορούν να προσληφθούν ως 5 άνεργοι.
Επιχειρήσεις με προσωπικό από 31 ως 50 άτομα μπορούν να αιτηθούν την πρόσληψη ως 8 ανέργων από το πρόγραμμα.
Σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων μπορούν να προσληφθούν ως 20 άνεργοι μέσω του προγράμματος.

Επιλογή

Οι άνεργοι θα επιλεγούν-υποδειχθούν από τη ΔΥΠΑ ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που θα ζητήσουν οι επιχειρήσεις.

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί τα προηγούμενα τρία χρόνια σε προγράμματα και έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις άνω των 200.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ της ΔΥΠΑ οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ, ο οποίος θα αναζητά από το μητρώο της ΔΥΠΑ τα άτομα που πληρούν τις προδιαγραφές της ζητούμενης θέσης προεργασίας. Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τυπικά τους προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη προσόντων και θέσης εργασίας.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή των αιτήσεων, ενώ από την πλευρά των ανέργων θα αποκλείονται όσοι απασχολήθηκαν στην ίδια επιχείρηση τους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Επίσης δεν μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι οι οποίοι είχαν εργαστεί για την ίδια ειδικότητα σε άλλον εργοδότη.

Δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα τα 2 προηγούμενα χρόνια για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι επιχειρήσεις ΚΤΕΛ, οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία κ.ά.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ