Δείτε παρακάτω τα και άλλα 7 στοχευµένα προγράµµατα για την εύρεση εργασίας, που αφορούν είτε περιοχές θύλακες της ανεργίας είτε οµάδες ωφελουµένων, όπως νέοι, γυναίκες και µακροχρόνια άνεργοι.

Πιο αναλυτικά, τα προγράµµατα κατάρτισης, που κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των ανέργων, για να ενισχυθεί η δυνατότητα σύνδεσης µε την αγορά εργασίας, είναι τα εξής:

1. Συµβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (1.600 θέσεις κατάρτισης).

2. Συµβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση στο αντικείµενο του ψηφιακού µάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισµού. To πρόγραµµα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (1.940 θέσεις).

3. Πρόγραµµα από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναµικούς τοµείς του αναπτυξιακού µοντέλου της οικονοµίας (2.000 ωφελούµενοι).

4. Πρόγραµµα για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναµικούς τοµείς του αναπτυξιακού µοντέλου της οικονοµίας από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (1.840 θέσεις).

5. Πρόγραµµα για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναµικούς τοµείς του αναπτυξιακού µοντέλου της οικονοµίας από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (1.950 θέσεις).

6. Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµησης της ανεργίας στον κλάδο των υποδοµών και των µεταφορών, από την Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (4.500 θέσεις).

7. Ολοκληρωµένη παρέµβαση επαγγελµατικής ενδυνάµωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτοµα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο, από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος

Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων και στοχευµένες δράσεις για εύρεση εργασίας µε επιδότηση έως 36.051 θέσεων.

(3.000 ωφελούµενοι).

8. Ολοκληρωµένη παρέµβαση επαγγελµατικής ενδυνάµωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον πολιτισµό. Θα υλοποιηθεί από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (7.000 άτοµα).

Παράλληλα, «τρέχουν» 7 προγράµµατα απασχόλησης για έως 36.051 επιδοτούµενες θέσεις εργασίας:

1. Πρόγραµµα 3.400 νέων θέσεων εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, διάρκειας 12-18 µηνών, µε επιχορήγηση µισθού και εισφορών 75%100%, έως 16.794 ευρώ.

2. Απόκτησης εργασιακής εµπειρίας 3.000 θέσεων σε λιγνιτικές περιοχές, µε επιχορήγηση µισθού και εισφορών 100%.

3. Πρόγραµµα απασχόλησης 10.000 µακροχρόνια ανέργων 45 ετών και άνω, µε επιχορήγηση µισθού και εισφορών 80%, έως 13.709 ευρώ.

4. Πρόγραµµα για 10.000 ανέργους που αντιµετωπίζουν σηµαντικά εµπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, µε επιχορήγηση µισθού και εισφορών 75%, έως 16.800 ευρώ.

5. Πρόγραµµα απασχόλησης 6.500 µακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών, µε ποσοστό επιχορήγησης 75%, έως 18.000 ευρώ.

6. Πρόγραµµα για 3.000 ανέργους ηλικίας 56 ετών και άνω που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα απασχόλησης µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, µε επιχορήγηση 8.580 ευρώ.

7. Προγράµµατα νέας επιχειρηµατικότητας για ανέργους ηλικίας 2044 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ