Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 7 & 10 Ιουλίου 2020 για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις. Πότε αναμένονται οι οριστικοί πίνακες για τις προκηρύξεις 1ΓΕ και 2ΓΕ.

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Τρίτη 7 & την Παρασκευή 10 Ιουλίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Συζητήθηκαν 127 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Εξ αυτών 12 αιτήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στην ΕΑΕ, 20 αιτήσεις έχουν εξειδίκευση στη γραφή Braille και στη Νοηματική και 17 αιτήσεις ζητούν να κριθούν κατά προτεραιότητα. Τα λειτουργικά κενά για Νοηματική και Braille είναι 85, τα κενά των ΚΕΣΥ είναι 51 για τους ΠΕ03/04 και 109 για τους ΠΕ02. Τέλος τα λειτουργικά κενά των ΣΜΕΑΕ είναι 2555. Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά στην ΕΑΕ είναι 2800!

Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας στα Μουσικά Σχολεία υποβλήθηκαν συνολικά 282 αιτήσεις. Εξ αυτών οι 184 πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Τα λειτουργικά κενά είναι 168. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικοτήτων (ΠΕ79.01/ΤΕ16) υποβλήθηκαν συνολικά 91 αιτήσεις. Εξ αυτών 88 αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ για 3 αιτήσεις δεν υπάρχει λειτουργικό κενό. Παράλληλα υπάρχει και 1 ανάκληση της αίτησης απόσπασης. Τα λειτουργικά κενά των μουσικών ειδικοτήτων είναι 1116. Τα συνολικά-δηλωθέντα-λειτουργικά κενά είναι 1284!

Παράλληλα υποβλήθηκαν 79 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση σε Καλλιτεχνικά Σχολεία. Εξ αυτών οι 68 αφορούν εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και οι 11 καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Τα λειτουργικά κενά είναι συνολικά 49. Για 24 εξ αυτών δεν υπάρχουν αιτήσεις απόσπασης. Συνεπώς τα κενά επί των οποίων θα γίνουν αποσπάσεις είναι 25.

Συζητήθηκαν 145 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις και αποδεσμεύτηκαν 143 εκπαιδευτικοί. Παράλληλα συζητήθηκαν 5 αιτήσεις μετάταξης στη Σιβιτανίδειο Τέλος υπάρχουν και 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων της ΕΑΕ. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατάξεων εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα! Έστω και τώρα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να ολοκληρωθεί άμεσα η συζήτηση, αφού ακολουθεί και άλλη διαδικασία ελέγχου μέχρι την τελική ολοκλήρωση της μετάταξης!

Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα: Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν 166 αιτήσεις εκπαιδευτικών αιρετών ΟΤΑ με βάση το άρθρο 93, παρ.7 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7,παρ.2 του ν. 4071/12, του άρθρου 182, παρ.10 του ν.3852/2010 και του άρθρου 46, παρ. 7 του ν.2413/1996.  352 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ενστόλων. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις. 91 αιτήσεις συζύγων μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ με βάση το άρθρο 44Α του ν. 4115/13 και του άρθρου 27 παρ. 12β του ν.4386/16. 10 αιτήσεις συζύγων δικαστικών λειτουργών με βάση το άρθρο 47 παρ.3 του ν. 2304/95 και του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1756/88 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94, παρ. 5 του ν. 4055/2012. 1 αίτηση εκπαιδευτικού συζύγων εκπαιδευτικών και ιερέων. 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων ιατρικού προσωπικού που υπηρετούν σε

περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη με βάση το άρθρο 45 του ν. 2606/98 και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ‘άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με το ΠΔ 131/87 ‘όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137του ν. 4600/19 και το άρθρο 2 παρ. 5α του ν. 3868/2010. 85 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν την ένταξη τους σε ειδική κατηγορία ως πολύτεκνοι. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 10 αιτήσεις. Τέλος συζητήθηκαν 115 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ένταξη σε Ειδική Κατηγορία για σοβαρούς λόγους υγείας και σαν γονείς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%. Συνολικά 830 εκπαιδευτικοί ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία ή σε κατά προτεραιότητα απόσπαση. Πάγια θέση μας είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποσπώνται ανεξαρτήτως κενών. Με τον τρόπο αυτό τα λειτουργικά κενά θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Ιδιαίτερη αντιμετώπιση με ενισχυμένη τουλάχιστον μοριοδότηση θα έπρεπε να δοθεί και στα ζευγάρια εκπαιδευτικών και σε τρίτεκνες οικογένειες. Μην ξεχνάμε ότι και το καθεστώς των ασθενειών με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναθεώρηση! Παράλληλα δηλώσαμε ότι αποσπάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές με στόχο οι εκπαιδευτικοί να έρθουν κοντά στον τόπο τους.

Οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ θα συνεχιστούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και η ολοκλήρωση των αποσπάσεων θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είναι προφανές ότι θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού αιτήσεων απόσπασης! Να υπενθυμίσω ότι το 2019 σχετικά με τις γενικές αποσπάσεις οι ενεργές αιτήσεις ήταν 4588 και αποσπάστηκαν 3240 εκπαιδευτικοί (ποσοστό ικανοποίησης 71%). Τα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας επί των οποίων έγιναν οι αποσπάσεις ήταν 4442. Αποσπάστηκαν 811 εκπαιδευτικοί κατά προτεραιότητα και 2429 βάσει μορίων. Εξ αυτών 604 πήραν απόσπαση στις κοινές ειδικότητες της Πρωτοβάθμιας.

 

Β. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό (Νότιο Ημισφαίριο). Η πρόσκληση είναι

Παράλληλα εξελίσσεται  η διαδικασία αιτήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας για ετήσια απόσπαση σε Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία, με προοπτική ανανέωσης μετά από αξιολόγηση για 4ετή θητεία. Διαδικασία απόσπασης  η οποία δεν  γίνεται από το ΚΥΣΔΕ αλλά υπό τον πλήρη έλεγχο του ΙΕΠ! Την ίδια στιγμή που στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών για τη διενέργεια των συνεντεύξεων επιλογής των υποψηφίων, δεν μετέχει-φυσικά- εκπρόσωπος του Κλάδου! Νέοι καιροί, νέα ήθη!

Σχετικά με τους 3549 μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ -1817 στην Πρωτοβάθμια και 1642 στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ- παραμένει ακόμη η εκκρεμότητα της πρόσκλησης εκπαιδευτικών για δηλώσεις προτίμησης στις διαθέσιμες περιοχές διορισμού! Το πρόβλημα εντοπίζεται μεταξύ των ισοψηφησάντων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες! Προωθείται τροπολογία με την οποία: «Στις διαδικασίες

επιλογής προσωπικού αρμοδιότητας , η σειρά κατάταξης των υποψήφιων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των προβλεπόμενων κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική». Με βάση την ενημέρωση του ΑΣΕΠ μέχρι τις 20 Ιουλίου θα εξεταστούν οι αιτήσεις θεραπείας και θα γίνει η ηλεκτρονική κλήρωση. Είναι προφανές ότι επιβάλλεται όλες οι εναπομείνασες διαδικασίες να ολοκληρωθούν έγκαιρα ώστε οι διορισθέντες εκπαιδευτικοί την 1η Σεπτέμβρη να είναι   στις σχολικές μονάδες και φυσικά να γίνουν –έγκαιρα- και οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών στην ΕΑΕ!

Για τη Γενική Εκπαίδευση η τωρινή κατάσταση είναι η εξής: Ολοκληρώθηκε –στα τέλη της εβδομάδας- η αποστολή στο ΑΣΕΠ των τελευταίων αρχείων για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΔΕ & ΤΕ. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση των προσωρινών πινάκων για την 2ΓΕ επί των οποίων θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών/τριων για την επόμενη σχολική χρονιά. Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων της 1ΓΕ ανέδειξε τα σοβαρά ζητήματα – για πάνω από 2100 εκπαιδευτικούς- με το ηλεκτρονικό παράβολο και άλλες δυσλειτουργίες του συστήματος! Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με τη 2ΓΕ για την οποία έχουν υποβληθεί 126.000 αιτήσεις! Έγκαιρα είχαμε επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που θα έχει η χρήση των προσωρινών πινάκων για τις προσλήψεις αναπληρωτών/τριων! Ποια θα είναι συνεπώς τα επόμενα βήματα;

Η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων της – παρά τις «προφητείες» που διατυπώνονται είναι άγνωστο πότε θα γίνει μέσα στον Αύγουστο! Θα έχουμε έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών πριν το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτέμβρη;

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων αναμένεται η υποβολή ενστάσεων με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία από τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς μιλάμε για χιλιάδες ενστάσεις –με παράβολο 20 ευρώ- για τη διόρθωση των λαθών!

Είναι αδύνατο μέχρι την 1η Σεπτέμβρη να εξεταστούν οι ενστάσεις για την και –πολύ περισσότερο- για τη 2ΓΕ! Συνεπώς οι προσλήψεις αναπληρωτών/τριων θα γίνουν από τους αρχικούς προσωρινούς !

Οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ αναμένονται –στην καλύτερη περίπτωση- στα τέλη του 2020 και της 2ΓΕ μέσα στο 2021!

Με βάση την ενημέρωση του ΑΣΕΠ η δικαίωση εκπαιδευτικών, με βάση, φυσικά, τη θέση που θα καταλάβουν στους οριστικούς πίνακες θα έχει επίπτωση στις προσλήψεις αναπληρωτών που θα έχουν γίνει με βάση τους προσωρινούς πίνακες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τον Ν.4589/19! Με απλά λόγια ένας αναπληρωτής/τρια που έχει προσληφθεί στις αρχές Σεπτέμβρη μπορεί να απολυθεί μετά την έκδοση των οριστικών πινάκων και στη θέση του να προσληφθεί κάποιος άλλος! Αναλογιζόμαστε τι παρενέργειες μπορεί να προκύψουν μέσα στη σχολική χρονιά με τις  αλλαγές αυτές;

Είναι αυτονόητο ότι η τελική απόρριψη εκπαιδευτικών από τους πίνακες δε θα σημάνει μόνο τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία διορισμού, αλλά τους αποκλείει και από την ενδεχόμενη πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για τα επόμενα 3 χρόνια! Οι συνάδελφοι αυτοί ουσιαστικά μένουν εκτός εκπαίδευσης, αφού ο τριετής αποκλεισμός θα σημάνει αυτόματα και την ραγδαία πτώση της σειράς τους στους πίνακες!

Οι φετινές 43.000 προσλήψεις έγιναν με τη χρήση των «κλειδωμένων» πινάκων του 2018. Η λύση αυτή –που και αυτή έχει νομικά ζητήματα- δεν προκρίνεται πλέον!

Και τελικά προκύπτει το εύλογο ερώτημα: Η Κυβέρνηση ΝΔ έχει εξαγγείλει 5.250 μόνιμους στη Γενική Εκπαίδευση για το 2020 και 5.250 για το 2021! Πότε θα γίνουν οι διορισμοί αυτοί που είναι απολύτως απαραίτητοι με δεδομένο ότι φέτος απασχολήθηκαν 43.000 αναπληρωτές/τριες σε όλη την εκπαίδευση;

Με την ψήφιση του αντισυνταγματικού και αντιδημοκρατικού νόμου 4703/20 που απαγορεύει τις διαδηλώσεις και επαναφέρει το ιδιώνυμο, το επιτελικό κράτος της ΝΔ και οι «πρόθυμοι» σύμμαχοι της υλοποιούν με κάθε μέσο το δόγμα νόμος και τάξη που στην πράξη όμως όπως φάνηκε και με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Πέμπτης 9 Ιουλίου λειτουργεί ως «τρόμος και τάξη»! Ο νόμος αυτός με τους αγώνες των εργαζόμενων θα μείνει στα χαρτιά!

Μετά την κατάθεση του ΝΣΧ για «τον εκσυγχρονισμό» της ιδιωτικής εκπαίδευσης, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει συνάντηση της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία για το επόμενο ΝΣΧ που θα «αναβαθμίσει» την Επαγγελματική Εκπαίδευση! Η Κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί –με ταχύτητα και συνέπεια- τον στρατηγικό της στόχο για τη μετάλλαξη της δημόσιας  εκπαίδευσης από προσβάσιμο σε όλους κοινωνικό αγαθό, σε αγοραίο είδος που θα διαμορφώνεται και θα εξαρτάται από την αγορά και τα επιχειρηματικά συμφέροντα! Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την ιδιωτική εκπαίδευση με τη μετατροπή της σε ένα απέραντο πεδίο ασύδοτης αγοραίας δραστηριότητας! Μην ξεχνάμε ότι μέλημα τους είναι η επιστροφή στη σκοτεινή «κανονικότητα» του 2010-2014. Και επειδή η Ιστορία δε γυρίζει πίσω, μπροστά μας είναι οι μεγάλοι αγώνες απέναντι στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού που ιδιωτικοποιεί και διαλύει το δημόσιο σχολείο και αποδομεί μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα!

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ