– Τροπολογία κατέθεσε το ΚΚΕ σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του εκπαιδευτικούς για την προσκόμιση του των 3 ευρώ.

– Αναλυτικά η τροπολογία για το παράβολο :

Θέμα: Παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικούς για την προσκόμιση του παραβόλου των 3 ευρώ.

.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ, 45/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ, 46/24-12-2019)

Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικοτήτων ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02 και οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91, αντίστοιχα,   να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω προκηρύξεις εκδόθηκαν σε εφαρμογή του ν. 4589/2019, με τις διατάξεις των άρθρων 53 επ. του οποίου προβλέφθηκε ότι οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και οι λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτονται με επιλογή προσωπικού που διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) βάσει προτεραιότητας και ορίσθηκαν η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτούντων εκπαιδευτικών που ξεπερνά τους 10.000 ανά προκήρυξη, για λόγους ασάφειας και εσφαλμένης ερμηνείας των προκηρύξεων αλλά και τεχνικών προβλημάτων του συστήματος, είτε δεν συνυπέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 3 ευρώ είτε δεν ολοκλήρωσε ορθώς την έκδοση και πληρωμή του, με αποτέλεσμα να αποκλεισθούν από τη διαδικασία κατάταξης στους Πίνακες Προσλητέων και διορισμού και ν’ απορριφθούν ακολούθως οι ενστάσεις που υπέβαλαν από τον ΑΣΕΠ.

Επειδή ο σημαντικά μεγάλος αριθμός απορριφθέντων υποψήφιων εκπαιδευτικών με την αιτιολογία της «μη καταβολής παραβόλου» σε συνδυασμό με τη χαμηλή αξία του παραβόλου, αλλά και το γεγονός ότι από τους συνταχθέντες αξιολογικούς πίνακες θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την επόμενη τουλάχιστον διετία καταδεικνύει την έλλειψη οποιαδήποτε μορφής πταίσματος εκ μέρους των εκπαιδευτικών που δεν προσκόμισαν επιτυχώς το απαιτούμενο παράβολο και συνακόλουθα τον άδικο χαρακτήρα του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία κάλυψης οργανικών και λειτουργικών αναγκών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επειδή η έκδοση και πληρωμή του παραβόλου δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη συνδρομή των προκαθορισμένων νομοθετικά και αντικειμενικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κριτηρίων αξιολόγησης και διορισμού, αλλά πρόκειται για μία καθαρά τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των οργανικών κενών και λειτουργικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Ως εκ τούτου, το ελάττωμα αυτό δύναται να θεραπευτεί με την εκ των υστέρων προσκόμιση ισόποσου παραβόλου. Στο πλαίσιο αυτό και για τους ανωτέρω λόγους, με την παρούσα τροπολογία – προσθήκη διάταξης προτείνεται η παροχή προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την έκδοση, πληρωμή και προσκόμιση ίσης αξίας παραβόλου.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και αμεροληψίας αφού πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό εκπαιδευτικών ενώ σε κάθε περίπτωση η κατάταξη στους αξιολογικούς πίνακες λαμβάνει χώρα με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια που έκαστος διαθέτει, αλλά επιβάλλεται από τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης και την αρχή της ισότητας που απαγορεύει κάθε άνιση μεταχείριση των διοικουμένων που τελούν υπό όμοιες συνθήκες χωρίς να συντρέχει αντικειμενικός και ουσιώδης λόγος. Οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση από την πολιτεία οδηγεί σε αδικαιολόγητη στέρηση του δικαιώματος διορισμού χιλιάδων εκπαιδευτικών.

Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο …… «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ που αποκλείστηκαν από του Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών με την αιτιολογία «μη καταβολή παραβόλου», δύνανται σε αποκλειστική προθεσμία 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος να εκδώσουν και προσκομίσουν το παράβολο των τριών (3) ευρώ, οπότε και η υποβληθείσα αίτησή τους, θεωρούμενη καθ’ όλα έγκυρη, θα ληφθεί υπ’ όψιν από τον ΑΣΕΠ για τη σύνταξη νέων Αξιολογικών Πινάκων Κατάταξης και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020

Οι προτείνοντες βουλευτές Δελής Ιωάννης

Συντυχάκης Μανώλης

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ