Διατάξεις σχετικά με την επιλογή προισταμένων – κινητικότητα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔09/07/2018 - 22:05 | Author: Newsroom Ipaidia

Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:  Με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για το έτος 2017 σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2: «1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων».
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1882), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/14.6.2018 (Β΄ 2271) όμοια απόφαση, σύμφωνα με την οποία:
i) Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως, ii) Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως,
β) το γεγονός ότι ήδη έχουν εκδοθεί ή επίκειται να εκδοθούν προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης κατόπιν επιλογής με τις διατάξεις των αρ.84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) ή άλλων διατάξεων γενικών (ν. 3584/2007) ή ειδικών, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του αρ. 121 του ν. 4549/2018 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κρίση επί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας υπαλλήλων για επιλογή τους ως προϊσταμένων, οι οποίοι κατά την αξιολογική περίοδο έτους 2017 ήταν υπόχρεοι για αξιολόγηση των υφισταμένων τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά τους σύμφωνα με τις προκαθορισθείσες προθεσμίες προς ενέργεια της αξιολόγησης των υφιστάμενων τους, ότι δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, εφόσον εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για αξιολόγηση των υφισταμένων τους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Για την ως

άνω τήρηση της υποχρέωσης αξιολόγησης οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού αποστέλλουν σχετική βεβαίωση στα αρμόδια συμβούλια επιλογής.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, τα προαναφερθέντα εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.
Β. Η παρ. 2α του άρθρου 86 του Υ.Κ. ορίζει ότι ένα από τα πέντε μέλη κάθε συνιστώμενου Σ.Ε.Π. είναι ο:
«Γενικός Γραμματέας ή Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου ή ο προϊστάμενος της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ένας Γενικός Γραμματέας του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου», με αναπληρωτή του πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος (παρ. 3α του άρθρου 86 του Υ.Κ.). Με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 ρυθμίζεται το θέμα του αναπληρωτή του εν λόγω τακτικού μέλους, δεδομένου ότι σε ορισμένους φορείς δεν υπάρχει αναπληρωτής με την ίδια ιδιότητα, όπως απαιτούν οι διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 86 του Υ.Κ., αλλά δύναται εφεξής να αναπληρώνει πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα, αλλά από διαφορετικό φορέα.
Κατά τη σύσταση επομένως των ΣΕΠ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ.
3 του αρ. 121 του ν. 4549/2018.

Γ. Κατόπιν διάφορων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζεται και υπενθυμίζονται εκ νέου ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επίπεδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες (παρ. 5 άρθρο 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει).

Δ. Τέλος, με τις διατάξεις του αρ. 120 του ν. 4549/2018 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των αρ. 15 και 19 του ν. 4440/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς πιστώσεων για την καταβολή των αποδοχών υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ρυθμίσεων αυτών είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση/ Ανθρώπινο Δυναμικό/Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Loading...
  • ideascentral

    europalso