«Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τα βασικά στοιχεία μητρώου για τον σας έχουν αναζητηθεί μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας. Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Βρείτε ποιοί «είδαν» το σας

Η υπηρεσία αυτή δεν επιστρέφει στοιχεία εισοδήματος ή άλλου τύπου περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο βασικά στοιχεία μητρώου, για παράδειγμα, όσα εμφανίζονται σένα παραστατικό».

Εάν έχετε λάβει αυτό το από το τότε κάποιος έχει αναζητήσει τα στοιχεία του ΑΦΜ σας.

Για να βρει κάποιος τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να κάνει εγγραφή στη διεύθυνση: . Επιλέγοντας «Ειδοποιήσεις» μπορείτε να δείτε τις αναζητήσεις του δικού σας Α.Φ.Μ. μέσω της υπηρεσίας αυτής.

Τα στοιχεία από την ηλεκτρονική βάση του φορολογικού μητρώου που θα μπορεί να βρει κάποιος από την υπηρεσία αυτή είναι:

-Α.Φ.Μ.
-Κωδικός και Περιγραφή ΔΟΥ
-Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο
-Ένδειξη ένα ο Α.Φ.Μ. είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος
-Ένδειξη εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία
-Επωνυμία
-Τίτλος επιχείρησης
-Περιγραφή μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
-Οδός, αριθμός, Τ.Κ. και περιοχή επιχείρησης
-Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία διακοπής
-Δραστηριότητες επιχείρησης.

Για κάθε δραστηριότητα εμφανίζονται:

α. Κωδικός και περιγραφή δραστηριότητας
β. Είδος δραστηριότητας (κύρια, δευτερεύουσα, λοιπή, βοηθητική) Για την πρόσβαση στην νέα υπηρεσία, δεν θα αρκούν οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxis αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καινούργιοι κωδικοί.