: Η συνεχής άνοδος της τιμής της κιλοβατόρας και οι χρεώσεις των παρόχων, έχουν εκτοξεύσει στα ύψη τους .

Ποιά είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα μίλησε στο Newsbomb εξηγώντας τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει, βάσει νόμου, κάθε καταναλωτής που θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον «φουσκωμένο».

«Ο καταναλωτής πληρώνει για κάθε κιλοβατώρα. Από τη στιγμή που χρησιμοποιείς ρεύμα πληρώνεις τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής», διευκρίνησε η κα Νούκα, τονίζοντας ότι κανείς δεν πρόκειται να την αποφύγει.

Ο μόνος τρόπος για να μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματα που έδωσε είναι να ακολουθήσει ο καταναλωτής την νόμιμη διαδικασία. «Οι καταναλωτές επιβάλλεται να υποβάλλουν αντιρρήσεις για τη, διότι αποτελούν υποχρεωτικό προστάδιο. Ο κώδικας προμήθειας προβλέπει πως αν δεν συμφωνείς με τις χρεώσεις του λογαριασμού θα πρέπει να υποβάλεις αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις καταχυρώνουν το δικαίωμα, εφόσον η δικαιοσύνη αποφανθεί ότι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι μη νόμιμη, να διεκδικήσει ο καταναλωτής από τον πάροχο τα χρήματα που έχει καταβάλλει».

Η κα Νούκα διευκρίνησε πως η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «η Ρήτρα Αναπροσαρμογής δεν επιβλήθηκε από την ΡΑΕ. Είναι αμιγώς και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας».

Η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:

«Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αποβλέποντας στην πλήρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, διευκρινίζει τα εξής:

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής στις Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας και δεν «επιβλήθηκε» από τη ΡΑΕ.

Η παροχή από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας κυμαινόμενων τιμολογίων, δηλαδή τιμολογίων όπου η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει Ρήτρας Αναπροσαρμογής, αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική, προβλεπόμενη στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013).

Τα κυμαινόμενα τιμολόγια τα οποία ενσωματώνουν Ρήτρα Αναπροσαρμογής είναι διαδεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτέλεσαν για τους εναλλακτικούς Προμηθευτές το εργαλείο διαφοροποίησης και ανάπτυξης ανταγωνιστικής δραστηριότητας προς τα έως τότε προσφερόμενα τιμολόγια, που ήταν αποκλειστικά σταθερής χρέωσης. Από την υπό έκδοση έκθεση Market Monitoring Report – Consumer Protection Volume του Council of the European Energy Regulators (CEER) για το έτος 2021 προκύπτει ότι από τις 24 χώρες που απάντησαν στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούν τα διαθέσιμα προσφερόμενα συμβόλαια στη λιανική, 22 χώρες έχουν τιμολόγια με κυμαινόμενη χρέωση.

Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας του 2013 εξαρχής επέβαλε σαφή, εύλογα και διαφανή κριτήρια βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα η αναπροσαρμογή των Χρεώσεων Προμήθειας (βλέπε, το άρθρο 28 παρ. 3 (γ), άρθρο 1 παρ. 2(στ) του Παραρτήματος ΙΙ). Τα εν λόγω κριτήρια αποσκοπούν στην: (α) επαρκή ενημέρωσή των καταναλωτών εκ των προτέρων, αναφορικά με τη φύση του τιμολογίου τους ως κυμαινόμενου, (β) κατανόηση και επαληθευσιμότητα της μεθοδολογίας υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και (γ) δυνατότητα επιλογής προμηθευτή και προγράμματος προμήθειας, κατά τις ανάγκες τους.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, διαπίστωσε ότι υφίσταται έλλειμμα διαφάνειας ως προς την επιβολή και την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και, εξ αυτού του λόγου, εξέδωσε την υπ’ αρ. 409/2020 Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ» (ΦΕΚ Β΄ 1364/14.04.2020). Με την ως άνω απόφαση η ΡΑΕ: α) επέβαλε στους Προμηθευτές την υποχρέωση παροχής τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου, β) τυποποίησε την ονομασία της Ρήτρας και όρισε ότι η διακύμανση οφείλει να γίνεται βάσει ενός μόνο μεγέθους της αγοράς, το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο και επαληθεύσιμο από τον μέσο καταναλωτή, γ) τυποποίησε τη μεθοδολογία της Ρήτρας Αναπροσαρμογής ώστε να είναι σαφέστερος και περισσότερος κατανοητός ο υπολογισμός της και δ) συνέστησε να καθορίζεται η «περιοχή ασφαλείας», δηλαδή το εύρος τιμών πέραν του οποίου αναπροσαρμόζεται η Χρέωση Προμήθειας, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη ενεργοποίησης του μηχανισμού αναπροσαρμογής.

Η Αρχή, ήδη από τις 8 Απριλίου 2022, έχει εκκινήσει διαδικασία ακροάσεων των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους εκ της 409/2020 Απόφασης ΡΑΕ, είτε παραλείποντας να παρέχουν σταθερά τιμολόγια είτε διαμορφώνοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής κατά τρόπο που αποκλίνει ουσιωδέστατα από την κατεύθυνση της Αρχής είτε ακόμη παραπλανώντας τους καταναλωτές εμφανίζοντας τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής ως μη εντασσόμενη στις ανταγωνιστικές χρεώσεις, δηλαδή τις χρεώσεις που διαμορφώνουν ελεύθερα οι Προμηθευτές.

Η ΡΑΕ δεν διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα για τα ζητήματα που αφορούν την προμήθεια ενέργειας, καθώς δεν έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και τροποποίησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 138 ν. 4001/2011). Ωστόσο, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης εποπτικής παρακολούθησης των διαμορφούμενων επιχειρηματικών πρακτικών και με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενίσχυση της ευχερούς κατανόησης των τιμολογίων, εξέδωσε την υπ’ αρ. 967/2021 Απόφασή της «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου «Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και υποδείγματος «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ».

Με ως άνω απόφαση, που επέχει τον χαρακτήρα ερμηνευτικής οδηγίας – σύστασης, προωθείται αποφασιστικά η αρχή της διαφάνειας τόσο σε προσυμβατικό επίπεδο, όταν δηλαδή οι καταναλωτές συγκρίνουν τις προσφορές προμήθειας, όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως στο επίπεδο του λογαριασμού κατανάλωσης. Πλέον καθίσταται απολύτως ευχερές στους καταναλωτές να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τη φύση του προσφερόμενου τιμολογίου και του βαθμού έκθεσής τους στον κίνδυνο τιμών των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και ενεργεί με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού».

Αναπροσαρμογή χρεώσεων
Σύμφωνα με την κα Νούκα «η αναπροσαρμογή των χρεώσεων θα πρέπει για να έχει νομιμότητα να πληρούνται κάποια κριτήρια, τα οποία είναι:

1) επαρκή ενημέρωσή των καταναλωτών εκ των προτέρων, αναφορικά με τη φύση του τιμολογίου τους ως κυμαινόμενου.

2) θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να κατανοεί και να επαληθεύει τη μεθοδολογία υπολογισμού της Ρήτρας Αναπροσαρμογής

3) δυνατότητα επιλογής προμηθευτή και προγράμματος προμήθειας, κατά τις ανάγκες των καναταλωτών».

Παρόχοι ηλεκτρικής ενέργειας διαφημίζουν ότι δεν έχουν Ρήτρα Αναπροσαρμογής στα τιμολόγια
«Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας όταν αναφέρουν ότι δεν έχουν Ρήτρα Αναπροσαρμογής εννοούν ότι παρέχουν σταθερό τιμολόγιο, αλλά οι καταναλωτές θα πρέπει να δείξουν τεράστια προσοχή στις τιμές που προσφέρουν. Θα πρέπει να κάνουν έρευνα για το πόσο είναι το κόστος της κιλοβατώρας που θα πληρώσουν», πρόσθεσε η δικηγόρος.

Κάθε πότε γίνεται η αντίρρηση από τους καταναλωτές;

Η κα Νούκα επεσήμανε, ότι «κανονικά θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα, κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος με την Ρήτρα Αναπροσαρμογής. Ωστόσο, την πρώτη φορά που θα κάνει κάποιος αντιρρήσεις, αν αναφέρει στο κείμενο ότι αμφισβητεί τις χρεώσεις που στο μέλλον θα του επιβληθούν λόγω εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, επισημαίνοντας ότι τούτο το πράττει προς αποφυγή επαναλαμβανόμενων αντιρρήσεων, στο εξής, είναι καλυμμένος».