Νέο σύστημα προσλήψεων στο σύμφωνα με το ψηφισθέν νομοσχέδιο καθώς και των υπόλοιπων διαδικασιών επιλογής προσωπικού στο δημόσιο.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ” δημοσιεύθηκε από τη .

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναµόρφωση του συστήµατος στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τον δηµόσιο τοµέα, µε έµφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εµπέδωση του κεκτηµένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρµόδιας για τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα.

Αντικείµενό του είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόµενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάµωση του ρόλου και της λειτουργίας του προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσµατικότερης άσκησης των αρµοδιοτήτων του.

Δείτε το