Έρχονται νέες προσλήψεις μέσω στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης () του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πιο αναλυτικά, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εσωτερικών ανακοινώνει την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε ημέρες και ξεκινά πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της , ήτοι αρχίζει από 17/1 και λήγει 31/01.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.