: Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά 4.276 μόνιμες προσλήψεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ΦΕΚ της μεγάλης σε Δήμους, Περιφέρειες και υπηρεσίες του Δημοσίου θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών ολόκληρο στο Εθνικό Τυπογραφείο.

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Όσα πρέπει να ξέρετε για τον πίνακα κατανομής θέσεων

Στην προκήρυξη 3ΓΒ/2023, οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα και οι κωδικοί τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Στον πίνακα κατανομής θέσεων που δημοσίευσε το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά, στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της τυχόν εντοπιότητας.

Πρόσθετα προσόντα για την προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ

Για ορισμένες θέσεις της προκήρυξης 3ΓΒ/2023 θα απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.

Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση θα δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους.

Προσοχή: Τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, όπου προβλέπονται, με κωδ., 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, και 020 (άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις), οι επιτυχόντες υποψήφιοι έπρεπε να τα είχαν δηλώσει και να τα κατείχαν έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής του Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ (21.12.2022), κατά τα οριζόμενα στην 2Γ/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (τ. ΑΣΕΠ 75).

Προσλήψεις 3ΓΒ/2023: Δείτε τι προβλέπει το ΑΣΕΠ για την εντοπιότητα

Για την εντοπιότητα στην θα προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι των :

στα) Μικρών νησιωτικών Δήμων.

στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών Δήμων.

στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

στε) Ο.Τ.Α. που εντάσσονται σε σχέδιο αναπτυξιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπό την επιφύλαξη της υποπερ. στδ).»

ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. στγ) της περ. στ΄ της παρ. 1

ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.

ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών με πληθυσμό έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ΄ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης.

Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των

στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών Δήμων, καθώς και μεγάλων ηπειρωτικών Δήμων και Δήμων πρωτευουσών Νομών: των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου (ν. Λέσβος), Χίου (ν. Χίος) και Σάμου (ν. Σάμου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,

ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών Δήμων: των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου (ν. Λέρος) και Κω (ν. Κως) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία στις θέσεις αυτές και εφόσον αυτές αφορούν υπηρεσίες που εδρεύουν στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ή νησί. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης (κύριου ή επικουρικού) (ν.), όπως ισχύει, και (Διαπιστωτική Πράξη).

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας οι υποψήφιοι προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 188 του ν. 4764/2020 (Α΄256).

Οι ειδικές κατηγορίες της προκήρυξης 3ΓΒ/2023

Σε πίνακα ειδικών κατηγοριών περιλαμβάνονται οι .

Στον Πίνακα αναλύεται ανά κλάδο/ειδικότητα (μετά από ομαδοποίηση) ο αριθμός των συνολικών θέσεων που αντιστοιχούν στις Γενικές Θέσεις και στις ειδικές κατηγορίες Πολυτέκνων ή Τέκνων Πολυτέκνων, Τριτέκνων ή Τέκνων Τρίτεκνης Οικογένειας, Ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο καθώς και τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, Παλλινοστούντων ομογενών, Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, Τέκνα ατόμων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση καθώς και Τέκνα ανάπηρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων.