Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι η γραμματειών και σε αυτή μπορούν να λάβουν μέρος απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 22 και 23 Απριλίου και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του Ιουνίου.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων για την προκήρυξη τα εξής:

Α. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) ως πρόσθετο τυπικό προσόν απαιτείται (παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021) η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Ξένη γλώσσα:

Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις πιο πάνω γλώσσες (παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 4798/2021), η οποία αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά και τους τίτλους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ήδη ισχύοντος π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Β. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

ΙΙ. Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία να δηλώνεται και η κατηγορία, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να διαγωνισθεί, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, αυτή απαιτείται να συντρέχει οπωσδήποτε κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.

5. Ποινικό Μητρώο.

6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

8. Υπεύθυνη δήλωση απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους

9. Ιατρικές γνωματεύσεις:

α) για την σωματική και

β) για την ψυχική υγεία του υποψηφίου (βλ. ανωτ. υπό Ι. 2) 10. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος (βλ. ανωτ. υπό ΙΙ), από τον οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη, ως τυπικό προσόν, εκπαιδευτική βαθμίδα της Κατηγορίας (ΠΕ ή ΔΕ ή ΤΕ) για την οποία ο υποψήφιος δηλώνει με την αίτησή του ότι επιθυμεί να διαγωνιστεί.

11. Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

12. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (βλ. ανωτ. υπό IΙΙ. 1).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ