Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου θα. Δείτε τις ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις και στις δυο κατηγορίες εξετάσεων

Λόγω της συμμετοχής στις εξετάσεις αναμένεται μεγάλη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για να εξασφαλίσουν μια θέση στο Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα δημοσιεύουν σήμερα ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις και στις δυο κατηγορίες εξετάσεων (Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας και (Εξέταση Γενικών Γνώσεων). Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις που θα καλυφθούν μέσω του γραπτού διαγωνισμού ανέρχονται σε 6.500 σε διάστημα 2 ετών.

Βρείτε το εξεταστικό σας κέντρο

Σε 527 εξεταστικά κέντρα σε 43 περιφερειακές ενότητες θα διεξαχθούν και οι δυο γραπτές εξετάσεις, η πρώτη το πρωί και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Οι υποψήφιοι για να βρουν το δικό τους εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ () και να κάνουν αναζήτηση βάζοντας στα ειδικά πεδία τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν (ΑΜΚΑ, αρ. ταυτότητας, ΑΦΜ). Για τη Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίστηκε στις 8.00 π.μ. και η ώρα έναρξης της εξέτασης στις 9:00 π.μ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 45 λεπτά. Για την εξέταση γνώσεων η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίστηκε στις 2.30 μ.μ. και η ώρα έναρξης της εξέτασης στις 3.30 μ.μ. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 λεπτά. Επισημαίνεται από το ΑΣΕΠ ότι αιτήματα υποψηφίων για αλλαγές εξεταστικών κέντρων δεν γίνονται δεκτά.

Πώς θα γίνει η εξέταση

Η εξέταση των μαθημάτων/δοκιμασιών (εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας) θα γίνει γραπτώς με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά απαντητικά φύλλα. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο μαθήματα/δοκιμασίες: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις της εξέτασης γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες: 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου, 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα, 3. Οργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης, 4. Πολιτικά Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες), 5. Δημόσια Πολιτική, 6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020, όπως ισχύει), 8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί, 9. Δημοσιονομική Πολιτική και 10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.

Τι θα γίνει μετά

Οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού θα μπουν, βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας και κατά φθίνουσα σειρά, σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Σε αυτό το σημείο, και αφού το ΑΣΕΠ εκδώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου δύνανται να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχων κλάδων ή ειδικοτήτων που θα εκδίδουν οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου. Στο δεύτερο στάδιο, οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από δήμους, υπουργεία, περιφέρειες, οργανισμούς, ΔΕΚΟ, ΝΠΔΔ κ.λπ. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου θα μπορούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις αυτές και να έχουν μία πιθανότητα για διορισμό, μόνο εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα που θα ζητούνται στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία). Η διαδικασία των διορισμών θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ πιο γρήγορη από ό,τι ισχύει τώρα για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ