: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης (ΦΕΚ 21/29.06.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας θέσης «Ιατρού – Ελεγκτή ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής» [κωδικός θέσης:10005] με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου, αναπληρωματικών και κατάταξης των υποψηφίων.

Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέου, αναπληρωματικών και κατάταξης των υποψηφίων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του , (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Ο πίνακας προσληπτέου απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.