ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη αιτήσεις για το διαγωνισμό 1Ε/2021 – Δικαιούχοι

ΑΣΕΠ: Σε εξέλιξη αιτήσεις για το διαγωνισμό 1Ε/2021 – Δικαιούχοι

: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για νέα μονίμων μέσω ΑΣΕΠ , που κάνει δεκτούς 114 διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Δείτε στο ipaidia.gr που μπορείτε να κάνετε αίτηση.

Πού κάνετε αίτηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή για νέα προκήρυξη μονίμων μέσω , που κάνει δεκτούς 114 διαφορετικούς τίτλους σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και  την Παρασκευή 12 Μαρτίου και ώρα 14:00.

Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Ε/2021 και την πρόσληψη 16 μονίμων υπαλλήλων στην Ενιαία .

Ζητούνται υποψήφιοι των παρακάτω κλάδων:

  • Μηχανικών
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαντολλόγων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996, Α΄175 με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ.1 αυτού).

2. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 7, παρ.1, ν. 4210/2013). 3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8, ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (παρ. 1.α άρθρου 8 ν. 3528/2007).

Τα οφέλη της τηλεργασίας και οι προβληματισμοί των εργαζόμενων

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή (παρ. 1.γ άρθρου 8 ν. 3528/2007).

δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (παρ.1.δ άρθρου 8 ν. 3528/2007). ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 ν.  3528/2007).

Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου

ΑΣΕΠ: Έρχονται προσλήψεις μόνο για τηλεργασία

ΑΣΕΠ: Ετοιμάζονται προσλήψεις μόνο για τηλεργασία – Οι νέοι κανόνες

ΑΣΕΠ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 939 νέες θέσεις εργασίας

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !