: Προγραμματισμός έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών. Το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο προγραμματισμό των ν. 4622/2019 και 4635/2019.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης,παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2021, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών.

Για τον προγραμματισμό έτους 2021 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος.

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Ειδικά οι Περιφέρειες θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

Επίσης, λόγω της έλλειψης τακτικού προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πολεοδομίας των δήμων, δύναται να αποστείλουν αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών τους με μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, τα οποία θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι υπηρεσίες στις αυξημένες ανάγκες τους.

Επισημαίνουμε ότι η ως άνω κατηγορία εμπίπτει στον περιορισμό πρόσληψης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ο οποίος ανέρχεται στις χίλιες τριακόσιες τριάντα τρείς (1.333) θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν.4604/2019 (50/Α’) όπως ισχύει.

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ

1. Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.
Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 18 του ν. 4483/2017 καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επομένως, οι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήματα και για το προσωπικό αυτό.

2. Για την πρόσληψη Διευθυντών σε καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).

Επισημαίνουμε ότι για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.

Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).

Ειδικά για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία ισχύει το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α), (σχετική η αριθ. πρωτ.36567/10-5-2019 εγκύκλιός μας, ΑΔΑ: 978Τ465ΧΘ7-Κ65). (Παράρτημα 2β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού).

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ.

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4α και 4β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών. Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα. Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ως προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων:
• για θέσεις των Δήμων: απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
• για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου
• για θέσεις των ΝΠΙΔ, απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Για την διαδικασία πρόσληψης σχολικών καθαριστών θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση από το ΑΣΕΠ, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα η ανωτέρω αιτιολογία του φορέα δεν είναι δυνατή η προώθηση των αιτημάτων στο ΑΣΕΠ, για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η αντικατάσταση και αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, υλοποιείται εντός του χρόνου ισχύος του προγράμματος που θεωρείται και χρόνος ισχύος των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.4583/2018 προβλέφθηκε η ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α’ βαθμού και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό, μέσω έκδοσης της 4Κ (ΦΕΚ 15/τ.ΑΣΕΠ/18-5-2020) προκήρυξης. Επειδή ως γνωστόν οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού είναι αρκετά χρονοβόρες, και προκειμένου να μην διακοπεί η παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4735/2020, η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Αιτήματα θα αποσταλούν μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου στο πρόγραμμα λόγω αποχώρησης.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4554/2018 (130Α) τέθηκε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την υλοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/2006.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 186 του ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οι εξής περιπτώσεις:

1. Αρχική πρόσληψη (άρθ.14 ν.4403/2016) και ανανεώσεις (άρθ. 72 ν. 4342/2015) προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθότι δεν συνεπάγονται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ομοίως, και σε αυτή την περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018, οι φορείς δεν υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου μας.
Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010, οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (άρθρο 116 ν. 4547/2018)
Η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ενώ για τις δημοτικές κατασκηνώσεις η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 41 ν.4325/2015 και άρθρο 36 ν.4765/2021)

5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (άρθρο 27 ν. 4304/2014). Εν προκειμένω δεν πρόκειται για πρόσληψη προσωπικού αλλά για ανάθεση παροχής υπηρεσιών.

6. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
Τόσο στους δήμους όσο και στις ΔΕΥΑ για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 280 Α), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 60Α’) ή άλλου οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 ή του ν.4765/2021.

7. Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν. 2190/1994 ή του ν.4765/2021.

8. Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Με το άρθρο 89 του ν. 4483/2017, επανήλθαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων, για τα αιτήματα της περίπτωσης Γ2 και Γ4 (παράρτημα ΣΜΕ ΑΣΕΠ), αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 19-03-2021.

Αντίστοιχα, τα αιτήματα της περίπτωσης Α και B (παράρτημα ΙΔΟΧ ΥΠΕΣ), θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως 31-03-2021, προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την επεξεργασία τους.

Τα αιτήματα όλων των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και σε ενιαίο αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www.ypes.gr/Υπουργείο/Εγκύκλιοι.

Τα αιτήματα των συμβάσεων μίσθωσης έργου , με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ4 των φορέων αρμοδιότητάς σας, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εισηγητικές σας εκθέσεις θα αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς, με συγκεντρωτικό πίνακα προωθημένων και μη αιτημάτων.

Τα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ4 με τις αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις καθώς και τα υποδείγματα, ανά περίπτωση, εισηγητικών εκθέσεων των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του () στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ>ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ>ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ. Παρακαλούμε όπως οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαβιβάζουν άμεσα κάθε πλήρες αίτημα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά) προκειμένου να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη συντόμευση της διαδικασίας προς όφελος των φορέων.

Παρακαλούνται οι φορείς να αναγράφουν στο αίτημα τους ορθά την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, επικαιροποιημένη, δεδομένου ότι οι ανακοινώσεις των εγκρίσεων θα αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά.