– Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 18/14-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), υποβλήθηκαν συνολικά 3.220 .

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 2.421  αιτήσεις για την κάλυψη 110 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  •    328  αιτήσεις για την κάλυψη  10 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  •    471  αιτήσεις για την κάλυψη  38 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 18.340 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

5.688

 ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ  (Τ1/Ζ)-ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ2/Ζ)-ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΟ1/Ζ)

    511

 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΔΟ1/Α)

7.894

 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α)

1.123

 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α)

3.124