Από το , γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (ΦΕΚ 27/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), υποβλήθηκαν συνολικά  2.840 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 1.489 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 490    αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 861    αιτήσεις για την κάλυψη 47 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 12.975 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

1.594

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (Τ1/Ζ)

175

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

188

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α)

58

ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Β)

177

ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΔΟ1/Α)

2.454

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ3/Α)

1.041

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (Τ3/Δ)

60

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Τ3/Ω)

55

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Τ3/Ζ)

36

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Τ4/Α)

2.886

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/Γ)

930

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Τ4/Β)

3.231

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ4/Ι)

90