: ΝΕΕΣ μόνιμες προσλήψεις στην ΤτΕ και στο Εθνικό Τυπογραφείο – Οι ειδικότητες και τα προσόντα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 3Κ/2024 του , που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης).

Αναλυτικότερα, οι θέσεις είναι:

Α’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Γραφικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.

Β’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), σαράντα εννέα (49) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βιβλιοδετών, ΔΕ Καταμετρητών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων/Λιθογράφων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 27 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο .

Αρμοδιότητες

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα στελεχώσουν και τις δύο βάρδιες (πρωινή και απογευματινή) λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου. Οι εν λόγω θα είναι υπεύθυνοι/ες για την τεχνική επεξεργασία, ποσοτική και ποιοτική, της δημοσιευτέας ύλης των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και των λοιπών προς εκτύπωση/έκδοση εργασιών (φωτοστοιχειοθέτηση, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, διαμόρφωση και τεχνική επεξεργασία εργασιών) με χρήση ιδίως των προγραμμάτων InDesign, Photoshop και Illustrator.

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων/ειδικοτήτων τεχνικού κλάδου θα έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΤΕ γραφιστών: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με το σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια βιβλίων, εντύπων, εκθέσεων και ιστοσελίδων, την επεξεργασία φωτογραφιών και την παραγωγή και μοντάζ videos και άλλου ψηφιακού υλικού.

ΤΕ Ηλεκτρολόγων: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με την αναβάθμιση ή την επέκταση/εκσυγχρονισμό ή τη συντήρηση παραγωγικών μηχανών ως προς τις ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις ή του εξοπλισμού υποστήριξης λειτουργίας του κτιρίου ή τη μελέτη ή την επίβλεψη ή την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την τεχνική υποστήριξη (χειρισμός, αναγνώριση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων λογισμικού) της λειτουργίας και τη συντήρηση των αυτοματοποιημένων μηχανικών συστημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Θα είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και την αποστολή αναφορών προς την προμηθεύτρια εταιρία. Θα συνεργάζονται με τους εκπροσώπους της προμηθεύτριας εταιρίας για την επίλυση των προβλημάτων.

ΔΕ Βιβλιοδετών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με το χειρισμό παραγωγικών μηχανών βιβλιοδεσίας ή αποπεράτωσης.

ΔΕ Καταμετρητών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με τη μηχανική επεξεργασία τραπεζογραμματίων με επιτραπέζιες μηχανές και αυτοματοποιημένα μηχανικά συστήματα. Θα χειρίζονται αυτοματοποιημένα μηχανικά συστήματα συσκευασίας και καταστροφής τραπεζογραμματίων και μηχανικά συστήματα επεξεργασίας κερμάτων. Θα είναι υπεύθυνοι για τη χειρωνακτική καταμέτρηση και διαλογή τραπεζογραμματίων ή κερμάτων.

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών: Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με μηχανουργικές εργασίες ή με το χειρισμό εργαλειομηχανών συμβατικών ή εργαλειομηχανών CNC ή με το χειρισμό πρέσας παραγωγής κερμάτων.

ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων: Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με το χειρισμό εκτυπωτικών μηχανών ή τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκτύπωσης σε χαρτί ή πλαστικό υπόστρωμα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ