| Για το πλήθος των που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προκηρύξεων και 2ΕΑ/2019 ενημερώνει το .

Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 3.449 αιτήσεις.

Επιπλέον,  στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.989 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

463

 ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2.987

 ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2.803

 ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

1.380

 ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

426

 ΠΕ31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ: α)Ε.Π Τυφλών, β)στην κινητικότητα, προσ/ισμό & δεξιότητες , γ) Ν.Γ. Κωφών

14

 ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1.757

 ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

159